PREČO JE POTREBNÉ ODSTRÁNIŤ PORUCHY ZISTENÉ PRI REVÍZII VTZ ?

PREČO JE POTREBNÉ ODSTRÁNIŤ PORUCHY ZISTENÉ PRI REVÍZII VTZ ?

Vykonávanie pravidelných revízií  na vyhradených technických zariadeniach (VTZ) je nevyhnutné pre zachovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Cieľom odborných skúšok a odborných meraní je preveriť, či je vyhradené technické zariadenie schopné prevádzky, alebo môže byť naopak zdrojom poruchy či spôsobiť úraz. Revízie VTZ smú vykonávať len oprávnené osoby – revízni technici – na základe platných oprávnení.  […]

DO PLATNOSTI VSTUPUJÚ NOVÉ NORMY STN PRE OPAKOVANÉ SKÚŠKY ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ. AKÉ ZMENY PRINÁŠAJÚ?

Nové normy STN EN 50699: 2022 a STN EN 50678: 2022

Rok 2022 prináša zmeny v rámci noriem pre opakované skúšky elektrických zariadení, ktoré vstúpia do platnosti v blízkej budúcnosti pod názvami STN EN 50699: 2022 – Opakované skúšky elektrických zariadení a STN EN 50678: 2022 Všeobecný postup na overovanie účinnosti ochranných opatrení pri elektrických zariadeniach po oprave . Novoprijaté európske normy STN EN 50699: 2022 a STN EN 50678: 2022 […]

REVÍZIE VTZ NEIGNORUJTE! INŠPEKCIA VÁM MÔŽE NAPARIŤ VYSOKÚ POKUTU

Revízie, inšpekcia, výhrady

Ak podnikáte, určite viete, že ste ako zamestnávateľ podľa zákona 124/2006  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, povinný zabezpečiť kontrolu bezpečnosti používaných vyhradených technických zariadení.  Zákon definuje presné termíny, v ktorých musia byť pravidelné revízie plynových zariadení, revízie elektrických zariadení,  revízie tlakových zariadení a revízie zdvíhacích zariadení zrealizované. Ak tak neurobíte, za zanedbanie revízií vyhradených technických zariadení vám hrozia […]