Revízie zdvíhacích zariadení

Revízie zdvíhacích zariadení

Odborné prehliadky a odborné skúšky, tzv. revízie vyhradených technických zariadení zdvíhacích je povinný každý prevádzkovateľ zabezpečiť v zmysle zákona Národnej rady SR č.124/2006 Z.z. a vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z., §9, §13. Prevádzkovateľ zdvíhacích zariadení musí zaistiť ich bezpečnú prevádzku dodržiavaním bezpečnostno-technických požiadaviek. Či už sa jedná o hydraulické zdvíhacie zariadenia s elektrickým alebo motorovým pohonom, zdvíhacie plošiny, zdvíhacie rampy, výťahy a iné, všetky typy si vyžadujú pravidelné revízie zdvíhacích zariadení vykonávané povereným revíznym technikom, ktorá preverí ich stav a bezpečnosť. 

Po vykonaní odbornej prehliadky, odbornej skúšky (revízie) zdvíhacích zariadení dostanete od nás potvrdenie, tzv. revíznu správu o vykonaní prehliadky a odbornej skúšky v zmysle vyhlášky, ktorá popisuje aktuálny stav zariadenia, vrátane zistených závad.

Pre úspešné vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky (revízie) zdvíhacích zariadení je potrebné, aby každé zdvíhacie zariadenie malo zreteľne vyznačené dovolené prevádzkové zaťaženie. Rovnako tak zariadenie, ktoré nie je určené na zdvíhanie osôb musí byť viditeľne označené.

V rámci odborných prehliadok a odborných skúšok (revízií) ponúkame tiež možnosť odstránenia závady zistených pri vykonaní odborných skúšok. Súčasťou našich služieb je taktiež odborné technické poradenstvo.  

crane

Revízie zdvíhacích zariadení

Referencie

Referencie

Certifikáty

Certifikáty

Revízia zdvíhacích zariadení je odborná prehliadka a odborná skúška, ktorú vykonáva revízny technik. Povinnosť vykonávať odborné prehliadky, odborné skúšky, tzv. revízie zdvíhacích zariadení sú stanovené vyhláškou č. 508/2009 Z.z a zákonom č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorý ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce.

Odbornou prehliadkou a odbornou skúškou zdvíhacieho zariadenia, ktorou sa preveruje bezpečnosť technického zariadenia, je typová skúška, úradná skúška, opakovaná úradná skúška, skúška po oprave, skúška po rekonštrukcii. Zákonom stanovené odborné prehliadky a odborné skúšky, musí vždy vykonávať odborne spôsobilá fyzická osoba (revízny technik) v zmysle platnej legislatívy, STN a technických predpisov. Výsledkom revízie je písomný doklad – revízna správa.

REALIZUJEME KOMPLEXNÉ REVÍZIE ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ:

Odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení sa vykonávajú:

Revízie zdvíhacích zariadení preveria funkčnosť a bezpečnosť zdvíhacieho zariadenia. Po ich absolvovaní vám revízny technik vystaví doklad, teda revíznu správu o vykonaní revízie zdvíhacieho zariadenia.

Revízie zdvíhacích zariadení | SRSS s.r..o.
ODBORNÉ PREHLIADKY A ODBORNÉ SKÚŠKY ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ V ROZSAHU:

Technické zariadenia zdvíhacie skupiny B

Ba2

Vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien

Bb

Zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka

Bc2

Zariadenie na zavesenie alebo uchopenie bremena

Bd1

Zdvíhacia rampa

Bd2

Zdvíhacia plošina

Bd3

Stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenia

Bd4

Zdvíhacie čelo určené na montáž

Be

Nákladný stavebný výťah

Bf

Zvislá posuvná brána s motorovým pohonom

Bg

Regálový zakladač bez stanovišťa obsluhy

Bh

Javiskové zariadenie s ľudským pohonom

Okrem odborných prehliadok, odborných skúšok, revízií sa postaráme tiež o:

Montáž, údržbu a opravy zdvíhacích zariadení

odstránime závady zistené pri vykonaní revízií

Odborné technické poradenstvo

Revízia zdvíhacej plošiny
Oprava ovládača na otočnom stĺpovom žeriave s elektrickým kladkostrojom
Oprava ovládača na otočnom stĺpovom žeriave s elektrickým kladkostrojom

Odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení vykonávajú naši kvalifikovaní revízny technici s dlhoročnými skúsenosťami, ktorí vám po vykonaní revízie vystavia revíznu správu o vykonaní prehliadkyodbornej skúšky v zmysle vyhlášky.

REVÍZIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

REVÍZIE PLYNOVÝCH ZARIADENÍ

REVÍZIE TLAKOVÝCH ZARIADENÍ

REVÍZIE ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ

Naše certifikáty - revízie zdvíhacích zariadení

O kvalite našich služieb vypovedajú referencie našich zákazníkov. Sme tiež hrdým partnerom mnohých spoločností. Pozrite si ich referencie.

Zistite viac v našich článkoch.

Máte otázku? Kľudne sa nás opýtajte!

Požadujem službu ako:

Naša spoločnosť poskytuje komplexné služby správy budov po celom Slovensku. Realizujeme odborné skúškyodborné prehliadky a revízie elektrických zariadení, revízie plynových zariadení, revízie zdvíhacích zariadení ,  tlakové skúškyV prípade zistenia závady vám zabezpečíme servis elektrických zariadení ,  plynových  aj tlakových zariadení. Okrem toho sa venujeme taktiež požiarnej ochrane, realizujeme BOZP školenia, poskytujeme SBS služby, detektívnu službu, odborné poradenské a konzultačné službyčistenie a údržbu kanalizácií a upratovanie objektovPracujeme 24/7, rýchlo, spoľahlivo a kvalitne!