Slovenská revízna a servisná spoločnosť

Komplexná správa objektov
Údržba a revízie budov

Správa administratívnych budov, facility management, správa polyfunkčných objektov, správa hospodárskeho majetku, revízie technických zariadení, odborné prehliadky a odborné skúšky, servis, revízne správy a iná dokumentácia, školenia BOZP, požiarna ochrana, bezpečnostné služby, upratovacie služby a oveľa viac.

Naše Služby pre komplexnú správu objektov

Podstata správy, údržby a revízií budov je eliminovať možné ríziká, ešte pred tým ako začnú eskalovať. Komplexná správa objektov zahŕňa aktivity, ktoré sú pre bezproblémovú prevádzku budov nevyhnutné.

O našej spoločnosti

Naša Slovenská revízna a servisná spoločnosť poskytuje komplexnú správu administratívnych budov a hospodárskeho majetku

Zabezpečujeme komplexnú správu objektov, údržbu a revízie budov, správu majetku, technickú správu polyfunkčných budov,  revízie, odborné skúšky, odborné prehliadky  a servis všetkých vyhradených technických zariadení elektrických, plynových, tlakových a zdvíhacích zariadení, revízie komínov, montáž, opravu a revízie klimatizácií a vzduchotechniky. Súčasťou našich služieb je aj odstraňovanie závad zistených počas revízie zariadení. Venujeme sa taktiež požiarnej ochrane, realizujeme BOZP školenia, poskytujeme SBS službyodborné poradenské a konzultačné služby, čistenie a údržbu kanalizácií a upratovanie objektov

KOMPLEXNÁ A EfEKTÍVNA SPRÁVA OBjEkTOV

Prečo je dôležitá správa, údržba a revízia objektov? Aby ste všetku svoju energiu mohli venovať podnikaniu, potrebujete po svojom boku dôveryhodného partnera, ktorý dokáže zabezpečiť maximálnu starostlivosť o vaše firemné priestory a ich technické vybavenie. Lebo iba tamkde všetko funguje tak, ako má, môžete podať očakávaný výkon. Navyše, dobre udržiavaná budova s pekne upraveným okolím a výborným technickým stavom nadobúda vyššiu trhovú cenu. Oplatí sa preto zveriť komplexnú správu objektov do rúk kvalifikovaných odborníkov, ktorí vedia, čo je pre vás najlepšie. 

Našou prioritou je pomôcť vám dosiahnuť stanovené ciele vytvorením príjemného a bezpečného pracovného prostredia a zároveň prispieť k zvýšeniu hodnoty vášho majetku. V rámci údržby a revízie budov sa staráme o bezpečný a plynulý chod technických zariadení, ich pravidelné revízie, kontroly, odstraňujeme závady, staráme sa o bezpečnosť osôb aj majetku, upratujeme priestory a okolie budov, čistíme kanalizácie, riešime finančnú správu, energetické poradenstvo a  administratívu spojenú s prevádzkou budovy. Skrátka robíme všetko pre vašu spokojnosť a úspech.  

Nie ste si istí, či sme pre vás tí praví ?

Činnosť vykonávame na základe oprávnenia vydaného Technickou inšpekciou Slovenskej republiky a certifikátu na jej vykonávanie.

Zistite viac v našich článkoch

Prečo práve my?

Sme výnimoční.  V rámci komplexnej správy budov poskytujeme najväčšie portfólio služieb na Slovensku.  Rýchlo, spoľahlivo, kvalitne a za férové ceny. 

V rámci celého Slovenska

Zabezpečujeme komplexnú správu administratívnych budov a hodpodárskeho majetku v rámci celého Slovenska

Spoľahlivosť

V prípade nedodržania termínov preberáme zodpovednosť za finančné sankcie

Pracujeme 24/7

Vďaka veľkým kapacitám riešime služby expresne 24/7

Komplexná správa budov a objektov - SRSS s.r.o.

REFERENCIE NAŠICH
ZÁKAZNÍKOV

ČASTÉ OTÁZKY - FAQ

Nenašli ste na našom webe odpoveď na svoju otázku? Možno ju nájdete v zozname najčastejšie kladených otázok od našich zákazníkov.

Servisná prehliadka a revízia sú dva odlišné pojmy. 

Servisná prehliadka, nazývaná tiež profylaktická prehliadka,  slúži na udržiavanie správnej a bezpečnej  prevádzky stroja.  Servisný technik pri nej posudzuje stav jednotlivých častí zariadenia, kontroluje ich funkčnosť, tesnosť, opotrebenie a ak je to potrebné, zabezpečí ich čistenie či výmenu. Realizuje sa vždy po uplynutí istého času, resp. po odpracovaní určitého počtu hodín.

Revízia zariadenia je súhrn činností vykonávaných povereným revíznym technikom, ktorými sa posudzuje a preveruje stav zariadenia z hľadiska bezpečnosti. Jej súčasťou sú odborné skúšky a merania, ktorých výsledok je zaznamenaný do revíznej správy/protokolu. Intervaly revízií jednotlivých zariadení sú jasne definované zákonom. 

Povinnosť pravidelne podrobovať technické zariadenia predpísaným kontrolám, skúškam, revíziám, servisu a údržbám stanovuje vyhláška č. 508/2009 Z. z. Povinnosť vykonávať revíziu elektrickej inštalácie, revíziu bleskozvodu, ručného náradia a elektrických spotrebičov má majiteľ objektu / nehnuteľnosti, ale aj každý podnikateľ, ktorý zamestnáva, alebo ubytováva osoby vo svojom objekte.

Rozoznávame východiskové, periodické a mimoriadne odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) technických zariadení. Pri nedodržaní zákonom stanovených povinností, vám v prípade škody / poistnej udalosti poisťovňa nepreplatí vzniknutú  škodu, z dôvodu nevykonaných revízií.

Ak sa rozhodnete zveriť revíziu uvedených zariadení do rúk našich revíznych technikov, máte istotu, že blížiaci sa termín revízií vám včas pripomenú.
Vo všeobecnosti však platí, že by jednotlivé revízie mali byť vykonané v nasledovných intervaloch:

  • revízia elektroinštalácie - 1 x za 5 rokov
  • revízia bleskozvodu - 1 x za 4 roky
  • revízia plynového kotla - 1 x ročne
  • revízia komína - 1x ročne

Áno. Pre zabezpečenie správnej funkcie hasiaceho prístroja počas požiaru je potrebné vykonať jeho revíziu 1 x za rok, resp. 1 x za 2 roky , podľa odporúčaní výrobcu.  Dôležitá je tiež realizácia tlakovej skúšky 1 x za 5 rokov. 

Pracovník SRSS - CTA