Revízie VTZ neignorujte! Inšpekcia vám môže napariť vysokú pokutu

Revízie vtz neignorujte! Inšpekcia vám môže napariť vysokú pokutu

Ak podnikáte, určite viete, že ste ako zamestnávateľ podľa zákona 124/2006  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, povinný zabezpečiť kontrolu bezpečnosti používaných vyhradených technických zariadení.  Zákon definuje presné termíny, v ktorých musia byť pravidelné revízie plynových zariadení, revízie elektrických zariadenírevízie tlakových zariadení a revízie zdvíhacích zariadení zrealizované. Ak tak neurobíte, za zanedbanie revízií vyhradených technických zariadení vám hrozia sankcie zo strany inšpektorátu práce. Netýka sa to však len revízií. V rámci BOZP a pracovno-právnych vzťahov musíte mať v poriadku aj ostatné dokumenty.

Inšpektoráty práce vykonávajú ročne okolo 20 000 kontrol, počas ktorých zisťujú, či zamestnávatelia dodržiavajú zákonom stanovené požiadavky v oblasti BOZP a pracovno-právnych vzťahov.  Aj vašu spoločnosť môže prísť skontrolovať Inšpektorát práce  kedykoľvek a bez ohlásenia, dokonca aj počas víkendov či sviatkov.  Preto by ste nemali nechávať nič na náhodu a celoročne dodržiavať všetky zákonom požadované nariadenia.

Viete, ako prebieha kontrola z Inšpektorátu práce  a čo všetko zahŕňa? Ako postupovať v prípade, že inšpekcia odhalí nedostatky? Je možné sa vyhnúť pokute? 

ČO KONTROLUJE INŠPEKTORÁT PRÁCE?

Ako už bolo spomenuté, inšpektorát práce prichádza zvyčajne neohlásene, niekedy aj v sprievode iných orgánov štátnej správy, napr. hygieny.  Inšpektori sa preukážu platnými služobnými preukazmi a upovedomia vás o práve prebiehajúcej kontrole.  Počas kontroly zvyčajne žiadajú o predloženie rozličnej dokumentácie a dokladov,  zisťujú rôzne informácie a požadujú vysvetlenia.  Inšpektori sú zároveň oprávnení vykonávať potrebné kontroly, skúšky a iné úkony, ktorými overia dodržiavanie nariadení BOZP a pracovno-právnych predpisov.  Taktiež môžu zhotoviť zvukový a obrazový záznam z inšpekcie bez vášho súhlasu.  Po absolvovaní kontroly vystaví Inšpektorát práce kontrolovanému subjektu protokol, ktorý obsahuje zoznam kontrolovaných dokumentov a zároveň zoznam výhrad, ktoré je potrebné v požadovanom termíne odstrániť.

Inšpektorát práce - protokol

ČO ROBIŤ, AK INŠPEKCIA ODHALÍ NEDOSTATKY?

Dlhý zoznam výhrad určite žiadneho podnikateľa nepoteší. Ich odstránenie môže znamenať ďalšie neplánované výdavky . Napriek tomu zoznam výhrad nemusí predstavovať neriešiteľný problém. Ak  nedostatky odstránite v stanovenom termíne, môžete sa vyhnúť vysokým pokutám .  Pre rýchle a dôsledné odstránenie výhrad je dôležité  vybrať si spoľahlivú spoločnosť, ktorá má široké portfólio služieb a čo najviac certifikátov a oprávnení, aby dokázala uvedené výhrady odstrániť v čo najkratšom možnom termíne.  Naša Slovenská revízna a servisná spoločnosť často pomáha firmám odstraňovať nedostatky zistené inšpektorátom práce.

Príkladom je istá sieť čerpacích staníc na Slovensku, kde Inšpektorát práce odhalil až 10 nedodržaných opatrení v oblasti BOZP, pracovného prostredia, prevádzkovania budovy a vyhradených technických zariadení (VTZ), čo majiteľa spoločnosti skutočne nepríjemne zaskočilo. Všeobecne bývajú podnikatelia často šokovaní výsledkom inšpekcie. Vďaka dlhoročným skúsenostiam však pre nás nie je ani takýto dlhý zoznam výhrad prekvapením či problémom, ktorý by sme nevedeli efektívne vyriešiť. 

Ako môžete vidieť v ukážke, jednou z výhrad v rámci VTZ boli chýbajúce úradne skúšky na vyhradenom technickom zariadení elektrickom skupiny A. Toto je presne ten príklad, o ktorom sme hovorili v úvode článku. Pravidelné revízie VTZ sú podnikateľmi neraz podceňované, často však  bývajú príčinou vysokých finančných sankcií udelených inšpektorátom práce. Nemusí  to byť váš aj prípad, pokiaľ zakročíte včas.

 
Inšpektorát práce - protokol

DBAJTE NA PREVENCIU

Riešiť problém až keď vznikne, nemusí byť vždy tou najlepšou cestou. Je rozhodne lepšie dbať na prevenciu a tým šetriť svoj čas aj peniaze.  Ako podnikateľ musíte poznať svoje povinnosti, nemusíte však držať v hlave dôležité termíny revízií či nevyhnutných školení BOZP a požiarnej ochrany. Spoluprácou so Slovenskou revíznou a servisnou spoločnosťou máte istotu, že všetky tieto termíny sledujeme za vás , včas vás na ne upozorníme, vykonáme potrebné odborné skúšky a odborné merania a  vypracujeme sprievodnú dokumentáciu v súlade s platnou legislatívou.  Upozorníme vás aj na prípadné zmeny v zákonoch a vaše povinnosti z nich vyplývajúce.

So SRSS sa nečakanej kontroly a vysokých pokút nemusíte obávať.

Celé Slovensko

Spoľahlivosť

Pracujeme 24/7

Zverte technickú správu VTZ do rúk profesionálov zo
Slovenskej revíznej a servisnej spoločnosti!

Postaráme sa  o vaše technické zariadenia,  dokumentáciu, pripomenieme dôležité termíny. Kontaktujte nás!

Ďaľšie články