Prevádzkujete strojové zariadenie alebo elektrický stroj ? Na čo si dať pozor ?

Prevádzkujete strojové zariadenie alebo elektrický stroj ? Na čo si dať pozor ?

Strojové zariadenia (stroj) a elektrické zariadenia patria do kategórie technických zariadení, na ktorých je povinnosťou prevádzkovateľa a majiteľa vykonávať pravidelné odborné prehliadky, odborné skúšky a pravidelnú údržbu v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a normy STN EN 60 204-1 / IEC 60 204, aby sa nestali zdrojom ohrozenia zdravia alebo majetku.

Viete aké sú riziká spojené s nebezpečenstvami vyplývajúcimi z elektrického zariadenia ? A aké nebezpečné situácie môžu nastať ? Na to sme sa pýtali nášho revízneho technika, pána Briešku.

PREČO NEPODCEŇOVAŤ ODBORNÉ PREHLIADKY STROJOVÝCH ZARIADENÍ A ELEKTRICKÝCH STROJOV

Každé elektrické zariadenie stroja si vyžaduje dodržanie pokynov z návodu na obsluhu a údržbu zariadenia. Z našej praxe vieme, že väčšina porúch a prestrojov vzniká práve podcenením a nedodržaním týchto pokynov. Zároveň je dôležité dodržiavať a nepodceňovať výrobcom stroja stanovené prehliadky a opravy jednotlivých častí strojov.

Správna údržba a starostlivosť má vplyv na správnu, bezpečnú a dlhodobú funkčnosť každého zariadenia. Prevádzkovateľ musí vykonávať a zabezpečovať predpísané kontroly a skúšky, ktorých výsledky ho včas upozorňujú na možné riziká a nebezpečenstvá, ktoré pri ďalšom prevádzkovaní môžu spôsobiť fatálne následky ako úraz elektrických prúdom, zranenia, chybné fungovanie stroja ale aj vznik požiaru. V prípade vzniknutej škody, či úrazu vám poisťovňa takéto vzniknuté náklady nemusí preplatiť.

Prečítajte si viac o povinnostiach prevádzkovateľa a majiteľa elektrických strojov a výrobných zariadení

Ako nám objasnil náš revízny technik, pán Brieška riziká spojené s nebezpečenstvami vyplývajúcimi z elektrického zariadenia sa musia posudzovať ako časť všetkých požiadaviek z hľadiska posudzovania rizikovosti stroja. Podľa toho sa určí primerané zníženie rizikovosti a nevyhnutné ochranné opatrenia pre osoby, ktoré môžu byť vystavené týmto nebezpečenstvám, ak sa dodrží prijateľná úroveň výkonnosti stroja a jeho zariadenia.

Dôsledkom nebezpečných situácií môžu byť tieto prípady, ale nemusia sa obmedzovať len na ne:

NA ČO SI MAJÚ DAŤ POZOR PREVÁDZKOVATELIA A VLASTNÍCI STROJOVÝCH ZARIADENÍ

Viete aké sú najčastejšie výhrady kontrolných úradov a najčastejšie vady strojových zariadení a elektrických strojov ?  Na čo si majú dať pozor prevádzkovatelia a vlastníci ?

Najčastejšie výhrady kontrolných úradov

Nenahraditeľnosť revízneho technika je stanovená v zmysle zákona 124/2006 Z.z., ktorý ďalej ustanovuje podrobnosti v zmysle vyhlášky MPSVR SR č.508/2009 Z.z., kde sú určené povinnosti pri vykonávaní odborných prehliadok a skúšok čím sa vykonáva dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení kontrolou stavu bezpečnosti technických zariadení s vysokou mierou ohrozenia (skupina A) a vyššou mierou ohrozenia (skupina B). O výsledku odbornej prehliadky a odbornej skúšky vyhradeného technického zariadenia elektrického revízny technik vyhotoví správu.

Revízny technik je povinný do piatich rokov odo dňa vydania osvedčenia revízneho technika absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie. Požiadavky na výkon revízneho technika z pohľadu národného inšpektorátu práce sú pri kontrolách zistené nedostatky pri výkone dozoru vo vzťahu k bezpečnosti technických zariadení a k odborným činnostiam vykonávaným na základe „osvedčenia“ a „oprávnenia“:

 • revízny technik vo vyhotovenej správe o odbornej prehliadke a odbornej skúške uviedol neplatný právny predpis, alebo ostatný predpis na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

 

 • revízny technik vo vyhotovenej správe o odbornej prehliadke a odbornej skúške uviedol nesprávne údaje o kontrolovanom technickom zariadení

 

 • revízny technik vo vyhotovenej správe o odbornej prehliadke a odbornej skúške neuviedol všetky nedostatky zistené pri odbornej prehliadke a odbornej skúške technického zaradenia

 

 • revízny technik vo vypracovaných správach o odborných prehliadkach a odborných skúškach neuvádzal údaje o vykonávaných meraniach a skúškach

 

 • revízny technik vypracoval správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške, ktorá neobsahovala všetky predpísané náležitosti podľa platného právneho predpisu,

 

 • revízny technik nezabezpečoval kalibráciu meracieho prístroja v zmysle periodicity určenej v technickej dokumentácií

 

 • revízny technik vykonával odborné prehliadky a odborné skúšky bez platného osvedčenia (osvedčenie v dôsledku chýbajúcej aktualizačnej odbornej prípravy bolo neplatné),

 

 • revízny technik vo vyhotovenej správe o odbornej prehliadke a odbornej skúške neuviedol údaje o tom, či a ako boli odstránené nedostatky zistené pri predchádzajúcej odbornej prehliadke a odbornej skúške technického zariadenia,

 

 • revízny technik vo vyhotovenej správe o odbornej prehliadke a odbornej skúške neuviedol celkové zhodnotenie technického zariadenia s uvedením, či je z hľadiska bezpečnosti spôsobilé ďalšej prevádzky,

 

 • revízny technik mal vo vypracovanom pracovnom postupe uvedenú neplatnú technickú normu,

 

 •  revízny technik nevykonával odbornú prehliadku a odbornú skúšku podľa vypracovaného pracovného postupu a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi v oblasti BOZP,

 

 • zamestnávateľ realizoval výkon odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení revíznym technikom s platným osvedčením revízneho technika, s ktorým však nemal uzatvorenú pracovnú zmluvu (činnosť bola vykonaná so živnostníkom na základe celoročnej objednávky),

 

 • zamestnávateľ realizoval výkon odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení revíznym technikom s platným osvedčením revízneho technika na základe mandátnej zmluvy, nie revíznym technikom, s ktorým mal uzavretú pracovnú zmluvu,

 

 • právnická osoba neplnila podmienky vydaného oprávnenia, nakoľko nemala žiadneho odborného zamestnanca pre výkon činnosti, na ktorú mala vydané oprávnenie,

 

 • právnická osoba vykonávala dodávateľsky odborné prehliadky a odborné skúšky bez oprávnenia na požadovanú činnosť.
Odborné prehliadky a odborné skúšky strojových zariadení

Vďaka naším revíznym technikom s bohatými skúsenosťami sa nemusíte obávať problémov s bezpečnosťou či sankciami v podobe vysokých pokút. Spoľahlivo zhodnotia stav vášho strojového zariadenia z hľadiska bezpečnosti a funkčnosti a odstránia prípadné poruchy. Navyše preberieme kompletnú prevádzkovú a právnu zodpovednosť za odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení. Slovenská revízna a servisná spoločnosť je tu pre vás 24/7 s nepretržitou pohotovostnou službou.

Hľadáte dlhodobého a spoľahlivého partnera na prevádzku vášho strojového zariadenia alebo elektrického stroja ? Ponúkame vám naše služby, predpísané platnou legislatívou, vrátane sprievodnej technickej dokumentácie a dokladov o vykonaných údržbách, skúškach a prehliadkach, v rámci celého Slovenska, vždy podľa potrieb klientov.

Celé Slovensko

Spoľahlivosť

Pracujeme 24/7

Zverte revízie elektrických a strojových zariadení do rúk profesionálov zo
Slovenskej revíznej a servisnej spoločnosti!

Chcete mať istotu, že sú vaše zariadenia v 100 % technickom stave?  Kontaktujte nás!

Ďaľšie články