Školenie BOZP

ŠKOLENIE BOZP - BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Úlohou každého  zamestnávateľa je zabezpečiť svojim zamestnancom vhodné pracovné podmienky s ohľadom na ochranu ich života zdravia. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v skratke BOZP je preto ukotvená aj v článku 36 Ústavy SR a ustanovuje ju systém právnych predpisov a ostatných predpisov pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Cieľom BOZP je eliminovať vplyv nebezpečných a škodlivých faktorov v rámci pracovného procesu, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť zdravie a život zamestnancov.
BOZP zároveň prispieva k eliminácii škôd zamestnávateľa na zariadeniach, výrobkoch, v službách, pri výlukách v pracovnom procese a zabraňuje finančným stratám v dôsledku zanedbania BOZP. V prípade nedodržania a neplnenia predpisov BOZP hrozí zamestnávateľovi trestnoprávna zodpovednosťpokuta až do výšky 33 000 EUR.

Postarajte sa o svojich zamestnancov a zabezpečte im školenie BOZP včas!

Školenie BOZP

Aké povinnosti má v rámci BOZP každý zamestnávateľ?

Ako zamestnávateľ ste povinný  zabezpečovať vhodné pracovné podmienky tak, aby bola zachovaná bezpečnosť a ochrana zdravia vašich zamestnancov za každých okolností. Čo všetko musíte urobiť?

Kedy a ako často je potrebné realizovať BOZP školenie?

Ako zamestnávateľ ste povinný zabezpečiť školenia pre každého zamestnanca hneď pri nástupe do zamestnania alebo  pri presune na inú inú pracovnú pozíciu a následne ich periodicky opakovať najmenej každých 36 mesiacov. V prípade zamestnaní so zvýšeným rizikom úrazu sa oboznamovanie o  BOZP musí realizovať každých 12 mesiacov, pre práce vo výškach je periodicita oboznamovania 24 mesiacov.

Oboznamovanie sa týka každého zamestnanca bez ohľadu na typ pracovnej zmluvy (dohoda o vykonaní práci, dohoda o brigádnickej činnosti, a iné ).

Školenie BOZP - ochrana zdravia pri práci

Ako sa vyhnúť pokutám a mať BOZP v súlade so zákonom?

Čo je Pracovná zdravotná služba (PZS) a prečo ju musí mať každý zamestnávateľ?

Každý zamestnávateľ, ktorý zamestnáva aspoň 1 zamestnanca je podľa zákona  č. 355/2007 Z. z. – Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia povinný zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu. Úlohou pracovnej zdravotnej služby je zabezpečiť zdravotný dohľad na pracovisku, teda odhaliť riziká, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť zdravotný stav zamestnancov a viesť až k chorobe z povolania.  Zdravie zamestnancov môže byť v rámci pracovného prostredia ovplyvnené rôznymi faktormi s rôznym stupňom rizika. Jednotlivé pracovné pozície sa preto rozdeľujú do 4 kategórií, podľa náročnosti pracovných podmienok, zdravotných rizík a zdravotného stavu zamestnancov.  Čo všetko pre vás v rámci Pracovnej zdravotnej služby zabezpečíme? 

Prečo si vybrať komplexné BOZP služby SRSS?

Naše dlhoročné skúsenosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú zárukou vašej spokojnosti. Tím skúsených bezpečnostných technikov, revíznych technikov a lektorov Slovenskej revíznej a servisnej spoločnosti, s.r.o. zabezpečí pre vašu firmu komplexné služby v oblasti BOZP.  Realizujeme profesionálne školenia BOZP na mieru pre firmy po celom Slovensku. V rámci BOZP pre vás zabezpečíme tieto služby:

Aké druhy školení BOZP realizujeme?

Existujú rôzne typy školení BOZP, v závislosti od charakteru práce a stupňa jej rizikovosti. Pre vašich zamestnancov zabezpečíme tieto typy školení BOZP:

Kontaktujte nás, radi vám vypracujeme cenovú ponuku na mieru!

Máte otázku? Kľudne sa nás opýtajte!

Požadujem službu ako:

Sme prvá spoločnosť na Slovensku s komplexným portfóliom služieb v oblasti facility manažmentu. Zabezpečujeme kompletnú správu budov, odborné skúškyodborné prehliadky a revízie elektrických zariadení, revízie plynových zariadení, revízie zdvíhacích zariadení ,  tlakové skúškyV prípade zistenia závady vám zabezpečíme servis elektrických zariadení ,  plynových  aj tlakových zariadení. Okrem toho sa venujeme taktiež požiarnej ochrane, realizujeme BOZP školenia, poskytujeme SBS služby, detektívnu službu, odborné poradenské a konzultačné službyčistenie a údržbu kanalizácií a upratovanie objektovPracujeme 24/7, rýchlo, spoľahlivo a kvalitne!