Mramorov√° 2

821 06 Bratislava

M√°te ot√°zku?

+421 902 638 638

Servis elektrick√Ĺch zariaden√≠

VńŹaka naŇ°ej dlhorońćnej praxi a¬†odborn√Ĺm znalostiam podloŇĺen√Ĺm n√°leŇĺit√Ĺmi osvedńćeniami vieme zabezpeńćiŇ• komplexn√© sluŇĺby v¬†oblasti spr√°vy elektrick√Ĺch zariaden√≠ a¬†elektroinŇ°tal√°ci√≠.

KaŇĺd√© nov√© elektrick√© zariadenie ńći elektrospotrebińć si vyŇĺaduje odborn√© zapojenie, vr√°tane pos√ļdenia stavu existuj√ļcich elektroinŇ°tal√°ci√≠. NaŇ°i sk√ļsen√≠ elektrik√°ri presne vedia ako profesion√°lnu mont√°Ňĺ elektrick√©ho zariadenia bezpeńćne vykonaŇ•. Obozn√°mia v√°s tieŇĺ s¬†jeho funkciami a¬†potrebnou √ļdrŇĺbou. Spr√°vna √ļdrŇĺba elektrick√©ho zariadenia je totiŇĺ pre jeho bezpeńćn√Ĺ a¬†bezprobl√©mov√Ĺ chod veńĺmi d√īleŇĺit√°. A¬†nielen to, pravideln√Ĺ servis elektrick√Ĺch zariaden√≠ sl√ļŇĺi ako prevencia pred vznikom z√°vaŇĺn√Ĺch por√ļch. Z√°roveŇą predlŇĺuje ŇĺivotnosŇ• elektrick√Ĺch zariaden√≠ a¬†Ň°etr√≠ vaŇ°e n√°klady.

NaŇ°i ¬†rev√≠zni technici realizuj√ļ pravideln√© odborn√© prehliadky a¬†sk√ļŇ°ky, teda rev√≠zie elektrick√Ĺch zariaden√≠, aby preverili bezpeńćnosŇ• elektrick√©ho zariadenia pońćas jeho prev√°dzky, alebo pred uveden√≠m do prev√°dzky. V¬†pr√≠pade zistenia akejkońĺvek poruchy na zariaden√≠ dok√°Ňĺe naŇ°a spolońćnosŇ• okamŇĺite zabezpeńćiŇ• opravu elektrick√©ho zariadenia.

Ak sa napriek ¬†pravideln√©mu servisu pońćas prev√°dzky elektrick√©ho zariadenia, alebo po skonńćen√≠ z√°ruńćnej doby¬†predsalen vyskytne neońćak√°van√° z√°vada, n√°Ň° t√≠m je pripraven√Ĺ poskytn√ļŇ• v√°m promptn√© rieŇ°enie.¬†

REALIZUJEME MONT√ĀŇĹ, √öDRŇĹBU, OPRAVY, SERVIS ELEKTRICK√ĚCH ZARIADEN√ć:

Profesion√°lna mont√°Ňĺ, opravy, n√°hradn√© diely, z√°ruńćn√Ĺ a poz√°ruńćn√Ĺ servis elektrick√Ĺch zariaden√≠ a elektroinŇ°tal√°ci√≠

ūüēí 24 hod√≠n denne¬†ūüóďÔłŹ 7 dn√≠ v t√ĹŇĺdni

V R√ĀMCI KOMPLETNEJ SPR√ĀVY ELEKTRICK√ĚCH ZARIADEN√ć PRE V√ĀS ZABEZPEńĆ√ćME:

Mont√°Ňĺ, √ļdrŇĺba, opravy, servis elektrick√Ĺch zariaden√≠

M√°te ot√°zku? Kńĺudne sa n√°s op√Ĺtajte!

NaŇ°e certifik√°ty - servis elektrick√Ĺch zariaden√≠

Sme¬†spolońćnosŇ• s najv√§ńćŇ°√≠m portf√≥liom sluŇĺieb v oblasti facility manaŇĺmentu v SR. Zabezpeńćujeme kompletn√ļ spr√°vu budov, odborn√© sk√ļŇ°ky,¬†odborn√©¬†prehliadky a rev√≠zie elektrick√Ĺch zariaden√≠, rev√≠zie plynov√Ĺch zariaden√≠, rev√≠zie zdv√≠hac√≠ch zariaden√≠ , ¬†tlakov√© sk√ļŇ°ky.¬†V pr√≠pade zistenia z√°vady v√°m zabezpeńć√≠me servis elektrick√Ĺch zariaden√≠ , ¬†plynov√Ĺch¬† aj¬†tlakov√Ĺch zariaden√≠. Okrem toho sa venujeme taktieŇĺ poŇĺiarnej ochrane,¬†realizujeme¬†BOZP¬†Ň°kolenia, poskytujeme¬†SBS sluŇĺby, detekt√≠vnu sluŇĺbu, odborn√©¬†poradensk√© a konzultańćn√© sluŇĺby,¬†ńćistenie a √ļdrŇĺbu kanaliz√°ci√≠¬†a¬†upratovanie¬†objektov.¬† Pracujeme 24/7, r√Ĺchlo, spońĺahlivo a kvalitne!¬†