Revízie

  1. √övod
  2. /
  3. Revízie

Odborn√© sk√ļŇ°ky, odborn√© prehliadky, rev√≠zie vyhraden√Ĺch technick√Ĺch zariaden√≠

Pre zaistenie bezpeńćnosti a ochrany zdravia pri pr√°ci (BOZP) s√ļ pravideln√© rev√≠zie, teda¬† odborn√© prehliadky a¬†sk√ļŇ°ky na vyhraden√Ĺch technick√Ĺch zariadeniach (VTZ) nevyhnutnosŇ•ou. PoŇĺiadavky na bezpeńćnosŇ• zariaden√≠ preverujeme rev√≠znou ńćinnosŇ•ou na elektrick√Ĺch, plynov√Ĺch, tlakov√Ĺch a zdv√≠hac√≠ch zariadeniach.¬†

KaŇĺd√© prev√°dzkovan√© zariadenie sa pouŇĺ√≠van√≠m opotreb√ļva a m√īŇĺe tieŇĺ podliehaŇ• r√īznym extern√Ĺm vplyvom – vlhkosti, teplotn√Ĺm zmen√°m, mechanick√Ĺm vplyvom. Jeho technick√© parametre sa tak m√īŇĺu zhorŇ°iŇ•. Je preto nevyhnutn√© vykon√°vaŇ• pravideln√© odborn√© prehliadky, teda rev√≠zie elektrick√Ĺch zariaden√≠, rev√≠zie plynov√Ĺch zariaden√≠, rev√≠zie tlakov√Ĺch zariaden√≠¬†aj rev√≠zie zdv√≠hac√≠ch zariaden√≠¬†¬†v intervaloch urńćen√Ĺch platn√Ĺmi pr√°vnymi predpismi a normami. √öńćelom rev√≠zie zariadenia je preveriŇ• podrobnou prehliadkou, meran√≠m a sk√ļŇ°an√≠m stav zariadenia, schopnosŇ• prev√°dzky a n√°jsŇ• zdroj poruchy, resp. odhaliŇ• moŇĺn√© nebezpeńćenstvo √ļrazu, ńći poŇ°kodenia zdravia.¬†¬†

NaŇ°e dlhorońćn√© sk√ļsenosti s√ļ z√°rukou profesion√°lneho pr√≠stupu a odborne vykonanej rev√≠znej ńćinnosti kvalifikovan√Ĺmi rev√≠znymi technikmi, ktor√≠ vlastnia¬† certifik√°ty pre rev√≠zie vyhraden√Ĺch technick√Ĺch zariaden√≠. Po ukonńćen√≠ rev√≠zie obdrŇĺ√≠te rev√≠znu spr√°vu, teda p√≠somn√Ĺ dokument, ktor√Ĺ popisuje aktu√°lny technick√Ĺ stav zariadenia v ńćase vykonania rev√≠zie.¬†

V¬†r√°mci naŇ°ich¬†rev√≠znych sluŇĺieb¬†pre v√°s zabezpeńć√≠me:

REV√ćZIE ELEKTRICK√ĚCH ZARIADEN√ć

REV√ćZIE PLYNOV√ĚCH ZARIADEN√ć

REV√ćZIE TLAKOV√ĚCH ZARIADEN√≠

Revízie zdvíhacích zariadení

Rev√≠zie elektrick√Ĺch zariaden√≠ a bleskozvodov

KaŇĺd√Ĺ zamestn√°vateńĺ alebo fyzick√° osoba, ktor√° podnik√° je podńĺa z√°kona 124/2006¬† o bezpeńćnosti a ochrane zdravia pri pr√°ci, povinn√° zabezpeńćiŇ• kontrolu bezpeńćnosti pouŇĺ√≠van√Ĺch technick√Ĺch zariaden√≠.¬†¬†Za zanedbanie rev√≠zie elektrick√Ĺch zariaden√≠ a bleskozvodov hrozia nielen vysok√© pokuty zo strany inŇ°pektor√°tu pr√°ce, ale m√īŇĺe sa v√°m tieŇĺ staŇ•, Ňĺe pri vzniku poistnej udalosti ako napr. poŇĺiar v√°m poisŇ•ovŇąa vzniknut√ļ Ň°kodu nepreplat√≠. DbaŇ• by ste vŇ°ak mali hlavne na bezpeńćnosŇ• zamestnancov¬†a pravidelnou kontrolou elektrick√Ĺch zariaden√≠ predch√°dzaŇ• pracovn√Ĺm √ļrazom.

Odborn√ļ sk√ļŇ°ku, odborn√© meranie, teda rev√≠ziu elektrick√Ĺch zariaden√≠ a ¬†servis elektrick√Ĺch zariaden√≠ m√īŇĺe podńĺa z√°kona vykon√°vaŇ• len opr√°vnen√° osoba s platn√Ĺm osvedńćen√≠m. Chr√°Ňąte svoj majetok aj zdravie a rev√≠zie elektrick√Ĺch zariaden√≠ zverte do r√ļk naŇ°ich¬†sk√ļsen√Ĺch rev√≠znych technikov,¬† ktor√≠ maj√ļ k v√Ĺkonu tejto ńćinnosti vŇ°etky potrebn√© certifik√°ty.¬† NaŇ°a odbornosŇ• je z√°rukou nielen poctivo vykonanej rev√≠zie, ale tieŇĺ kvalitne odveden√©ho servisu, ktor√Ĺ zrealizujeme v pr√≠pade odhalenia z√°vady.¬†

Zrealizujeme pre v√°s tieto rev√≠zie elektrick√Ĺch zariaden√≠:
Revizie elektrick√Ĺch zariaden√≠

Rev√≠zie plynov√Ĺch zariaden√≠

Ak v r√°mci svojho podnikania vyuŇĺ√≠vate ak√©końĺvek plynov√© zariadenie, ste taktieŇĺ povinn√≠ dodrŇĺiavaŇ• z√°kon o bezpeńćnosti a ochrane zdravia pri pr√°ci a zabezpeńćiŇ• pravideln√© rev√≠zie plynov√Ĺch zariaden√≠.¬† V r√°mci nich v√°m naŇ°i certifikovan√≠ rev√≠zni technici¬† skontroluj√ļ osadenie plynov√Ĺch spotrebińćov, tesnosŇ• uz√°verov plynu, zmeraj√ļ √ļniky zemn√©ho plynu a¬†LPG, detekuj√ļ √ļnik CO a preveria tieŇĺ kvalitu spańĺovania zemn√©ho plynu a LPG. VŇ°etky uveden√© ńćinnosti vykon√°vame v r√°mci rev√≠zi√≠ plynov√Ĺch zariaden√≠ tak pre firemn√ļ klientelu, ako aj pre dom√°cnosti. Ak vlastn√≠te rodinn√Ĺ dom, mali by ste dbaŇ• aj na pravideln√ļ rev√≠ziu kom√≠na pred vykurovacou sez√≥nou a po nej.¬†M√īŇĺete t√Ĺm zabr√°niŇ• vzniku poŇĺiaru a nevyńć√≠sliteńĺn√Ĺm Ň°kod√°m na majetku a zdrav√≠. V pr√≠pade, Ňĺe odhal√≠me poruchu na vaŇ°om plynovom zariaden√≠, n√°Ň° servisn√Ĺ t√≠m je pripraven√Ĺ poskytn√ļŇ• v√°m profesion√°lny servis plynov√Ĺch zariaden√≠.¬†

Intervaly rev√≠zi√≠ s√ļ presne stanoven√© vyhl√°Ň°kou. S nami vŇ°ak na term√≠ny myslieŇ• nemus√≠te, odsledujeme ich za v√°s!

V r√°mci rev√≠zie plynov√Ĺch zariaden√≠ realizujeme:
Rev√≠zie plynov√Ĺch zariaden√≠

Rev√≠zie tlakov√Ĺch zariaden√≠, tlakov√© sk√ļŇ°ky

S√ļńćasŇ•ou skupiny vyhraden√Ĺch technick√Ĺch zariaden√≠, ktor√© musia absolvovaŇ• pravideln√© odborn√© sk√ļŇ°ky a odborn√© prehliadky,¬† s√ļ aj tlakov√© zariadenia. Sem patria r√īzne¬† tlakov√© n√°doby s obsahom kvapal√≠n alebo plynu, expanzn√© n√°doby, kompresory, vykurovacie zariadenia,¬† vodovodn√© potrubia, hasiace pr√≠stroje a podobne. V r√°mci rev√≠zie tlakov√Ĺch zariaden√≠ sa realizuj√ļ¬†tlakov√© sk√ļŇ°ky. Ich cieńĺom je odhaliŇ• netesnosti, ktor√© by mohli viesŇ• k poŇ°kodeniu samotn√©ho zariadenia a ohroziŇ• bezpeńćnosŇ• uŇĺ√≠vateńĺa. Chr√°nia tak nielen vaŇ°e zdravie, ale sl√ļŇĺia tieŇĺ ako prevencia pred finanńćne n√°kladn√Ĺmi opravami.¬†

Periodicita odborn√Ĺch sk√ļŇ°ok a meran√≠ je stanoven√° z√°konom.¬†NaŇ°i kvalifikovan√≠ rev√≠zni technici za v√°s spońĺahlivo odsleduj√ļ term√≠ny, kedy je potrebn√© rev√≠ziu tlakov√©ho zariadenia vykonaŇ•. Realizujeme pravideln√© aj v√Ĺchodiskov√© rev√≠zie tlakov√Ĺch zariaden√≠. Pri pravidelnej rev√≠zii skontrolujeme stav a funkńćnosŇ• zariadenia pońćas prev√°dzky, zatiańĺ ńćo v√Ĺchodiskovou rev√≠ziou preverujeme stav nov√©ho alebo zrekonŇ°truovan√©ho zariadenia pred uveden√≠m do prev√°dzky.¬†Ak n√°jdeme poruchu na zariaden√≠, zabezpeńć√≠me profesion√°lny servis tlakov√Ĺch zariaden√≠.¬†

Zrealizujeme pre v√°s tieto rev√≠zie tlakov√Ĺch zariaden√≠:
Rev√≠zie tlakov√Ĺch zariaden√≠, tlakov√© sk√ļŇ°ky

Revízie zdvíhacích zariadení

Zdv√≠hacie zariadenia s√ļ posledn√© zo skupiny vyhraden√Ĺch technick√Ĺch zariaden√≠, ktor√© podliehaj√ļ pravideln√Ĺm rev√≠zi√°m v z√°konom stanoven√Ĺch term√≠noch. Do tejto skupiny rad√≠me Ňĺeriavy, hydraulick√© ruky,¬† zdv√≠hacie rampy, zdv√≠hacie ploŇ°iny, v√ĹŇ•ahy a¬†in√©. KaŇĺd√Ĺ prev√°dzkovateńĺ tak√©hoto zariadenia je povinn√Ĺ riadiŇ• sa bezpeńćnostno-technick√Ĺmi predpismi a zabezpeńćiŇ• pravideln√© odborn√© kontroly a odborn√© sk√ļŇ°ky zdv√≠hac√≠ch zariaden√≠, aby predch√°dzal pracovn√Ĺm √ļrazom a Ň°kod√°m na majetku.

Rev√≠zni technici naŇ°ej Slovenskej rev√≠znej a servisnej spolońćnosti vykon√°vaj√ļ rev√≠zie zdv√≠hac√≠ch zariaden√≠ ¬†pońćas v√Ĺroby aj mont√°Ňĺe zariadenia, pred uveden√≠m do prev√°dzky, po¬†dlhŇ°ej odst√°vke alebo rekonŇ°trukcii¬† a pońćas samotnej prev√°dzky zariadenia.¬†V r√°mci rev√≠zie v√ĹŇ•ahov¬†sa postar√°me aj o ńćistenie Ň°√°cht.¬† VńŹaka t√≠mu sk√ļsen√Ĺch rev√≠znych technikov s platn√Ĺm osvedńćen√≠m m√°te istotu prec√≠zne vykonanej rev√≠zie ukonńćenej vystaven√≠m rev√≠znej spr√°vy.

V rámci revízie zdvíhacích zariadení realizujeme:
Revízie zdvíhacích zariadení

Ak√© m√īŇĺu byŇ• d√īsledky zanedbanej rev√≠zie? Preńć√≠tajte si v naŇ°ich ńćl√°nkoch.

O kvalite naŇ°ich sluŇĺieb vypovedaj√ļ¬† referencie naŇ°ich z√°kazn√≠kov. Sme tieŇĺ hrd√Ĺm partnerom mnoh√Ĺch spolońćnost√≠.¬† Pozrite si ich referencie.¬†¬†

M√°te ot√°zku? Kńĺudne sa n√°s op√Ĺtajte!

A problem was detected in the following Form. Submitting it could result in errors. Please contact the site administrator.
PoŇĺadujem sluŇĺbu ako:

NaŇ°a spolońćnosŇ• poskytuje¬†komplexn√© sluŇĺby spr√°vy budov¬†po celom Slovensku. Realizujeme¬†odborn√© sk√ļŇ°ky,¬†odborn√©¬†prehliadky a¬†rev√≠zie elektrick√Ĺch zariaden√≠,¬†rev√≠zie¬†plynov√Ĺch zariaden√≠,¬†rev√≠zie zdv√≠hac√≠ch zariaden√≠¬†,¬†¬†tlakov√© sk√ļŇ°ky.¬†V pr√≠pade zistenia z√°vady v√°m zabezpeńć√≠me¬†servis elektrick√Ĺch zariaden√≠¬†,¬†¬†plynov√Ĺch zariaden√≠¬†aj¬†tlakov√Ĺch zariaden√≠.¬†Okrem toho sa venujeme taktieŇ嬆poŇĺiarnej ochrane,¬†realizujeme¬†BOZP¬†Ň°kolenia, poskytujeme¬†SBS¬†sluŇĺby,¬†detekt√≠vnu sluŇĺbu,¬†odborn√©¬†poradensk√© a konzultańćn√© sluŇĺby,¬†ńćistenie a √ļdrŇĺbu kanaliz√°ci√≠¬†a¬†upratovanie¬†objektov. Pracujeme 24/7, r√Ĺchlo, spońĺahlivo a kvalitne!¬†