Mramorov√° 2

821 06 Bratislava

M√°te ot√°zku?

+421 902 638 638

Revízie

Odborn√© sk√ļŇ°ky, odborn√© prehliadky, rev√≠zie vyhraden√Ĺch technick√Ĺch zariaden√≠

Pre zaistenie bezpeńćnosti a ochrany zdravia pri pr√°ci (BOZP) s√ļ pravideln√© rev√≠zie, teda¬† odborn√© prehliadky a¬†sk√ļŇ°ky na vyhraden√Ĺch technick√Ĺch zariadeniach (VTZ) nevyhnutnosŇ•ou. PoŇĺiadavky na bezpeńćnosŇ• zariaden√≠ preverujeme rev√≠znou ńćinnosŇ•ou na elektrick√Ĺch, plynov√Ĺch, tlakov√Ĺch a zdv√≠hac√≠ch zariadeniach.¬†

KaŇĺd√© prev√°dzkovan√© zariadenie sa pouŇĺ√≠van√≠m opotreb√ļva a m√īŇĺe tieŇĺ podliehaŇ• r√īznym extern√Ĺm vplyvom – vlhkosti, teplotn√Ĺm zmen√°m, mechanick√Ĺm vplyvom. Jeho technick√© parametre sa tak m√īŇĺu zhorŇ°iŇ•. Je preto nevyhnutn√© vykon√°vaŇ• pravideln√© odborn√© prehliadky, teda rev√≠zie elektrick√Ĺch zariaden√≠, rev√≠zie plynov√Ĺch zariaden√≠, rev√≠zie tlakov√Ĺch zariaden√≠¬†aj rev√≠zie zdv√≠hac√≠ch zariaden√≠¬†¬†v intervaloch urńćen√Ĺch platn√Ĺmi pr√°vnymi predpismi a normami. . √öńćelom rev√≠zie zariadenia je preveriŇ• podrobnou prehliadkou, meran√≠m a sk√ļŇ°an√≠m stav zariadenia, schopnosŇ• prev√°dzky a n√°jsŇ• zdroj poruchy, resp. odhaliŇ• moŇĺn√© nebezpeńćenstvo √ļrazu, ńći poŇ°kodenia zdravia.¬†¬†

NaŇ°e dlhorońćn√© sk√ļsenosti s√ļ z√°rukou profesion√°lneho pr√≠stupu a odborne vykonanej rev√≠znej ńćinnosti kvalifikovan√Ĺmi rev√≠znymi technikmi. Po jej zrealizovan√≠ obdrŇĺ√≠te rev√≠znu spr√°vu, teda p√≠somn√Ĺ dokument, ktor√Ĺ popisuje aktu√°lny technick√Ĺ stav zariadenia v ńćase vykonania rev√≠zie.¬†

 

V¬†r√°mci naŇ°ich¬†rev√≠znych sluŇĺieb¬†pre v√°s zabezpeńć√≠me:

Rev√≠zie elektrick√Ĺch zariaden√≠ a bleskozvodov

KaŇĺd√Ĺ zamestn√°vateńĺ alebo fyzick√° osoba, ktor√° podnik√° je podńĺa z√°kona 124/2006¬† o bezpeńćnosti a ochrane zdravia pri pr√°ci, povinn√° zabezpeńćiŇ• kontrolu bezpeńćnosti vyuŇĺ√≠van√Ĺch technick√Ĺch zariaden√≠.¬†¬†Za zanedbanie rev√≠zie elektrick√Ĺch zariaden√≠ a bleskozvodov hrozia nielen vysok√© pokuty zo strany inŇ°pektor√°tu pr√°ce, ale m√īŇĺe sa v√°m tieŇĺ staŇ•, Ňĺe pri vzniku poistnej udalosti ako napr. poŇĺiar v√°m poisŇ•ovŇąa vzniknut√ļ Ň°kodu nepreplat√≠. DbaŇ• by ste vŇ°ak mali najm√§ na bezpeńćnosŇ• zamestnancov¬†a pravidelnou kontrolou elektrick√Ĺch zariaden√≠ predch√°dzaŇ• pracovn√Ĺm √ļrazom.

Odborn√ļ sk√ļŇ°ku, odborn√© meranie, teda rev√≠ziu elektrick√Ĺch zariaden√≠ a ¬†servis elektrick√Ĺch zariaden√≠ m√īŇĺe podńĺa z√°kona vykon√°vaŇ• len opr√°vnen√° osoba s platn√Ĺm osvedńćen√≠m. Chr√°Ňąte svoj majetok aj zdravie a rev√≠zie elektrick√Ĺch zariaden√≠ zverte do r√ļk naŇ°ich¬†sk√ļsen√Ĺch rev√≠znych technikov,¬† ktor√≠ maj√ļ k v√Ĺkonu tejto ńćinnosti vŇ°etky potrebn√© certifik√°ty.

Zrealizujeme pre v√°s rev√≠zie t√Ĺchto elektrick√Ĺch zariaden√≠:
Revizie elektrick√Ĺch zariaden√≠

Rev√≠zie plynov√Ĺch zariaden√≠

Ak v r√°mci svojho podnikania vyuŇĺ√≠vate ak√©końĺvek plynov√© zariadenie, ste rovnako povinn√≠ dodrŇĺiavaŇ• z√°kon o ¬†bezpeńćnosti a ochrane zdravia pri pr√°ci a zabezpeńćiŇ• pravideln√© rev√≠zie plynov√Ĺch zariaden√≠.¬† V r√°mci nich v√°m naŇ°i certifikovan√≠ rev√≠zni technici¬† skontroluj√ļ tesnosŇ• uz√°verov plynu, zmeraj√ļ √ļniky zemn√©ho plynu, LPG, odhalia √ļnik CO, preveria kvalitu spańĺovania zemn√©ho plynu a LPG¬† Intervaly rev√≠zi√≠ s√ļ presne stanoven√© vyhl√°Ň°kou.¬†

Za zanedbanie rev√≠zie elektrick√Ĺch zariaden√≠ a bleskozvodov hrozia nielen vysok√© pokuty zo strany inŇ°pektor√°tu pr√°ce, ale m√īŇĺe sa v√°m tieŇĺ staŇ•, Ňĺe pri vzniku poistnej udalosti ako napr. poŇĺiar v√°m poisŇ•ovŇąa vzniknut√ļ Ň°kodu nepreplat√≠. DbaŇ• by ste vŇ°ak mali najm√§ na bezpeńćnosŇ• zamestnancov¬†a pravidelnou kontrolou elektrick√Ĺch zariaden√≠ predch√°dzaŇ• pracovn√Ĺm √ļrazom.

Odborn√ļ sk√ļŇ°ku, odborn√© meranie, teda rev√≠ziu elektrick√Ĺch zariaden√≠ a ¬†servis elektrick√Ĺch zariaden√≠ m√īŇĺe podńĺa z√°kona vykon√°vaŇ• len opr√°vnen√° osoba s platn√Ĺm osvedńćen√≠m. Chr√°Ňąte svoj majetok aj zdravie a rev√≠zie elektrick√Ĺch zariaden√≠ zverte do r√ļk naŇ°ich¬†sk√ļsen√Ĺch rev√≠znych technikov,¬† ktor√≠ maj√ļ k v√Ĺkonu tejto ńćinnosti vŇ°etky potrebn√© certifik√°ty.

REV√ćZIE ELEKTRICK√ĚCH ZARIADEN√ć

REV√ćZIE PLYNOV√ĚCH ZARIADEN√ć

REV√ćZIE TLAKOV√ĚCH ZARIADEN√ć

REV√ćZIE ZDV√ćHAC√ćCH ZARIADEN√ć

M√°te ot√°zku? Kńĺudne sa n√°s op√Ĺtajte!