Do platnosti vstupujú nové normy STN pre opakované skúšky elektrických zariadení. Aké zmeny prinášajú?

Nové normy STN EN 50699: 2022 a STN EN 50678: 2022

Rok 2022 prináša zmeny v rámci noriem pre opakované skúšky elektrických zariadení, ktoré vstúpia do platnosti v blízkej budúcnosti pod názvami STN EN 50699: 2022 – Opakované skúšky elektrických zariadeníSTN EN 50678: 2022 Všeobecný postup na overovanie účinnosti ochranných opatrení pri elektrických zariadeniach po oprave . Novoprijaté európske normy STN EN 50699: 2022STN EN 50678: 2022 vyžadujú určité zmeny v prístupe k výkonu pravidelných revízií elektrických spotrebičov a ručného náradia podľa doterajších noriem STN 33 1610: 2002 a STN 331600: 1999. Súbeh s možnými rozpormi medzi novými európskymi normami a pôvodnými národnými normami je možný najneskôr do 21.9.2023 v prípade STN EN 50699 do 16.12.2022 pri STN EN 50678.

ČO JE OBSAHOM NOVÝCH EURÓPSKYCH NORIEM?

Cieľom nových európskych noriem je zjednotiť postup na overovanie ochranných opatrení pred zásahom elektrickým prúdom elektrických spotrebičov pri:

 • Opakovaných skúškach v prípade STN EN 50699
 • Skúškach po oprave v prípade STN EN 50678


Obsahovo sú obe normy podobné, miestami až identické a odkazujú na rovnakú legislatívu. Slovenská verzia noriem bude navyše bude doplnená o tzv. národné poznámky, ktoré budú odkazovať na ďalšie dôležité vysvetlivky a informácie. Normy pozostávajú zo 7. Kapitol a príloh. Ich obsah tvorí:

 • Rozsah platnosti
 • Normatívne referenčné dokumenty
 • Termíny a definície
 • Požiadavky
 • Skúšky
 • Dokumentácia a vyhodnotenie skúšky
 • Skúšobné zariadenia

Príloha A – Všeobecný návod a odôvodnenie

Príloha B – Schematické znázornenie skúšobných postupov

Príloha C – len v prípade normy STN EN 50678 –  Požiadavka na testovanie domácich spotrebičov

NA ČO SA NOVÉ NORMY STN ZAMERIAVAJÚ?

Obe normy riešia elektrické spotrebiče, vrátane tých, ktoré sa držia v ruke a sú pripojené k obvodom pevnej inštalácie prostredníctvom vidlice, konektora, alebo sú pevne pripojené. Jedná sa o zariadenia v rozsahu napätia 25 V AC až 1000 V AC, resp. 60 V DC až 1500 V DC s prúdmi do 63 A.  Dôležité je, aby skúšané zariadenie bolo uvedené na trh a zodpovedalo príslušnej výrobnej norme.

Nové normy STN EN 50699: 2022 a STN EN 50678: 2022 - na čo sa zameriavajú

ČOHO SA NOVÉ EURÓPSKE NORMY NETÝKAJÚ?

Novelizované normy sa netýkajú týchto zariadení:

 • Prístroje a zariadenia ktoré sú súčasťou pevnej inštalácie
 • Prístroje a zariadenia, ktorých skúšobné postupy sú riešené inými normami – napríklad zariadenia využívané v zdravotníctve, zariadenia na oblúkové zváranie
 • Záložné zdroje UPS, fotovoltické invertory, výkonové AC/DC meniče
 • Programovateľné logické automaty PLC, elektrické pohony a jednotky
 • Nabíjacie stanice pre elektromobily
 • STN EN 50678 sa nevzťahuje na zariadenia informačných a komunikačných technológií a zariadenia audio/video

PREČO PRICHÁDZA K NOVELIZÁCII?

Cieľom novelizácie pôvodných noriem je prispôsobiť sa technologickým inováciám elektrických spotrebičov a možnostiam ich využitia. Najväčším rozdielom oproti pôvodným národným normám je rozdelenie skúšaných zariadení. Pôvodné normy delili elektrické zariadenia na elektrické spotrebiče a elektrické ručné náradie. Nové európske normy však prichádzajú s upraveným členením a to  na spotrebiče, ktoré sa revidujú po uplynutí určitej časovej lehotyspotrebiče, ktoré boli poškodené a následne opravené. Naďalej však rešpektujú zavedené postupy prehliadok a skúšok a požiadavky na meracie prístroje v zmysle STN EN IEC 61557.

NOVINKY V NORMÁCH STN EN 50699 a STN EN 50678

Novelizované európske normy majú okrem nového rozdelenia aj viaceré iné špecifiká.  Jedným z nich je, že skúšané zariadenie sa nesmie počas skúšok rozoberať. V pôvodných normách sa demontáž zariadenia nevylučovala. Rozdiel je tiež v spôsobe stanovenia medznej hodnoty pre meranie odporu ochranného vodiča. V tomto prípade síce platí pôvodná požiadavka, avšak len do prierezu vodiča ochranného uzemnenia 1,5mm2, pre väčšie prierezy a inú dĺžku sa medzná hodnota musí stanoviť výpočtom. Zaujímavosťou upravených noriem je chýbajúci parameter merania odporu ochranného vodiča a drobné úpravy v rámci meraní izolačného odporu. Nesmieme zabudnúť ani na rozšírené spôsoby merania unikajúceho prúdu. Tieto merania sa oproti pôvodným normám rozrástli o možnosť merania pomocou prúdových klieští. Majú využitie najmä v prípade pevne pripojených zariadení.

Rozdiely v normách
Zdroj: Slovenský elektrotechnický zväz

NOVÉ NORMY – NOVÉ ŠKOLENIA

V súvislosti s prijatím nových noriem STN EN 50699: 2022STN EN 50678: 2022 je potrebné zdôrazniť, že si táto novelizácia vyžaduje preškolenie revíznych technikov a dôkladné oboznámenie s novými vyhláškami. Slovenská revízna a servisná spoločnosť pružne reaguje na akékoľvek zmeny v legislatíve a dbá na kvalifikáciu a pravidelné preškoľovanie revíznych technikov, čoho výsledkom sú získané oprávnenia a certifikáty. Platí to aj v prípade prijatia nových noriem STN EN 50699 STN EN 50678. Po vykonaní revízie elektrických zariadení si tak môžete byť istí, že bola zrealizovaná s v súlade s platnými európskymi normami.

Celé Slovensko

Spoľahlivosť

Pracujeme 24/7

Zverte revízie elektrických zariadení do rúk profesionálov zo
Slovenskej revíznej a servisnej spoločnosti!

Postaráme sa  o vaše technické zariadenia,  dokumentáciu, pripomenieme dôležité termíny. Kontaktujte nás!

Ďaľšie články