Revízie plynových zariadení

Revízie plynových zariadení, revízie plynu

Odborné prehliadky a odborné skúšky, tzv. revízie plynových zariadení zahŕňajú kontrolu prívodu plynu a plynových spotrebičov profesionálnym revíznym technikom. Takáto kontrola / revízia plynu by sa v bytoch a rodinných domoch mala vykonať 1x ročne kvôli včasnému odhaleniu úniku plynu a zabezpečeniu ochrany zdravia a života užívateľov. V prípade malých a stredných firiem sa plynové rozvody odporúčajú skontrolovať každé 3 roky, plynové spotrebiče 1x ročne. Podnikateľské subjekty, bytové domy a samosprávy majú navyše povinnosť vykonať odbornú prehliadku, revíziu tlakovej regulačnej stanice každých 6 mesiacov, vrátane tlakovej skúšky 1x ročne.

Vy si však tieto termíny v hlave držať nemusíte. Naša Slovenská revízna a servisná spoločnosť vám všetky dôležité dátumy odbornej prehliadky a odbornej skúšky (revízií) plynových zariadení pripomenie a následne zrealizuje s pomocou odborne vyškolených a skúsených technikov. Cieľom každej odbornej prehliadky a odbornej skúšky (revízie) plynu a plynových zariadení je preveriť ich funkciu meraním a skúšaním a nájsť závady, ktoré by mohli ohroziť zdravie, život alebo majetok. Po vykonaní odbornej prehliadky, odbornej skúšky, tzv. revízie plynových zariadení dostanete od nás potvrdenie, tzv. revíznu správu o vykonaní prehliadky a odbornej skúšky v zmysle vyhlášky, ktorá popisuje aktuálny stav zariadenia, vrátane zistených závad. Súčasťou revízie plynových zariadení je aj následné odstránenie konkrétnej poruchy na plynovom zariadení.

Revízie plynových zariadení a revízie plynu

Revízie plynových zariadení / revízie plynu

Referencie

Referencie

Certifikáty

Certifikáty

Revízia plynového zariadenia je odborná prehliadka a odborná skúška, ktorú vykonáva revízny technik. Povinnosť vykonávať odborné prehliadky, odborné skúšky, tzv. revízie plynových zariadení sú stanovené vyhláškou č.508/2009 Z.z. Rozoznávame východiskovú, periodickú a mimoriadnu odbornú prehliadku a odbornú skúšku. Udržiavať odberné plynové zariadenie v zodpovedajúcom technickom stave predpisuje aj vyhláška §71 ods.2 pís. d) Zákona č. 251/2012 Z.z. Zákonom stanovené odborné prehliadky a odborné skúšky, musí vždy vykonávať odborne spôsobilá fyzická osoba (revízny technik) v zmysle platnej legislatívy, STN a technických predpisov. Výsledkom revízie je písomný doklad – revízna správa.

REALIZUJEME KOMPLEXNÉ REVÍZIE PLYNOVÝCH ZARIADENÍ A REVÍZIE PLYNU:

Revízie plynových zariadení | SRSS

ODBORNÉ PREHLIADKY A ODBORNÉ SKÚŠKY PLYNOVÝCH ZARIADENÍ REALIZUJEME V ROZSAHU:

Vyhradené technické zariadenia plynové skupiny A

Technické zariadenia plynové skupiny A sú zariadenia pracujúce s nebezpečnými plynmi určené na:

Aa

Výrobu plynu s výkonom vyšším ako 10 Nm3/h vrátane

Ab

Skladovanie plynu s pretlakom plynu do 0,05 MPa

Ac

Plnenie kovových tlakových nádob na dopravu plynov

Ad

Zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob

Ae

Zvyšovanie tlaku plynu na výstupe

Af

Zvyšovanie tlaku plynu na vstupe

Ag

Rozvod plynu s pretlakom plynu nad 0,4 MPa a acetylénovod

Ah

Spotreba plynu spaľovaním

Ai

Chladenie a mrazenie s množstvom plynu

Vyhradené technické zariadenia plynové skupiny B

Technické zariadenia plynové skupiny A sú zariadenia pracujúce s nebezpečnými plynmi určené na:

Ba

Výroba plynu do 10 Nm3/h vrátane

Bb

Skladovanie plynu s objemom do 100m3

Bc

Plnenie kovových tlakových nádob do 10 Nm3/h vrátane

Bd

Zásobovanie plynom ( tlakové stanice) do 10 Nm3/h

Be

Zvyšovanie tlaku plynu s výstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa

Bf

Znižovanie tlaku plynu s výstupným pretlakom do 0,4 MPa

Bh

Spotrebu plynu spaľovaním s výkonom do 5kW do 0,5 MW

Bi

Chladenie a mrazenie (chladiace okruhy) s množstvom plynu ako chladiva od 3kg do 25 kg vrátane

Okrem odborných prehliadok, odborných skúšok, revízií sa postaráme tiež o:

Montáž, údržbu a opravy plynových zariadení

odstránime závady zistené pri vykonaní revízií

Odborné technické poradenstvo

Revízie plynových zariadení ČASTÉ OTÁZKY - FAQ

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Možno ju nájdete v zozname najčastejšie kladených otázok od našich zákazníkov.

Revízie plynových zariadení by sa jednoznačne nemali zanedbávať. Cieľom revízie nie je len preverenie správneho fungovania, ale aj ochrana zdravia, života a majetku. V prípade niektorých porúch na plynových zariadeniach môžu byť následky fatálne (oxid uhoľnatý v miestnosti, úniky plynu).

Odborná prehliadka a odborná skúška, tzv. revízia slúži na udržiavanie správnej a bezpečnej prevádzky plynového zariadenia. Revízny technik pri nej posudzuje stav jednotlivých častí zariadenia, kontroluje ich funkčnosť, tesnosť, opotrebenie a posudzuje a preveruje stav zariadenia z hľadiska bezpečnosti.

Revízia plynového zariadenia je súhrn činností vykonávaných povereným revíznym technikom, ktorými sa posudzuje a preveruje stav zariadenia z hľadiska bezpečnosti. Výsledom revízie je veľmi dôležitá revízna správa. Ak nedodržíte zákonom stanovené povinnosti, v prípade škody a následnej poistnej udalosti vám poisťovňa nepreplatí vzniknutú  škodu, z dôvodu nevykonaných revízií.

Servisná prehliadka nie je zákonom povinná, slúži na udržiavanie správnej a bezpečnej prevádzky plynového zariadenia, ale aj kvôli predĺženiu životnosti plynového zariadenia. Servisný technik pri nej posudzuje stav jednotlivých častí zariadenia, kontroluje ich funkčnosť, tesnosť, opotrebenie a ak je to potrebné, zabezpečí čistenie či opravu. 

Revízia plynového zariadenia je súhrn činností vykonávaných povereným revíznym technikom. Súčasťou revízie sú odborné skúšky a merania, ktorých výsledok je zaznamenaný do revíznej správy. Povinnosť vykonávať odborné prehliadky a odborné skúšky definuje zákon 508/2009 Z.z.  Intervaly revízií plynových zariadení sú jasne definované zákonom, väčšinou každých 12 mesiacov.

Povinnosť zabezpečit úradné skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení je definovaná zákonom § 9 ods. 1 písm. a) zák. č. 124/2006 Z. z. Zamestnávateľ má zároveň povinnosť kontrolovať stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení. Ďalšie povinnosti ako evidenciu revízí alebo lehoty upresňuje č. 508/2009 Z. z.

V prípade spoločných plynových zariadení, napr. v bytových domoch, povinnosti zamestnávateľa plní spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo správca podľa § 13 ods. 7 zák. č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Pracovník SRSS - CTA

Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení vykonávajú naši kvalifikovaní revízny technici s dlhoročnými skúsenosťami, ktorí vám po vykonaní revízie vystavia revíznu správu o vykonaní prehliadkyodbornej skúšky v zmysle vyhlášky.

REVÍZIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

REVÍZIE PLYNOVÝCH ZARIADENÍ

REVÍZIE TLAKOVÝCH ZARIADENÍ

REVÍZIE ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ

Naše certifikáty - revízie plynových zariadení

O kvalite našich služieb vypovedajú referencie našich zákazníkov. Sme tiež hrdým partnerom mnohých spoločností. Pozrite si ich referencie.

Zistite viac v našich článkoch.

Máte otázku? Kľudne sa nás opýtajte!

Požadujem službu ako:

Naša spoločnosť poskytuje komplexné služby facility managementu po celom Slovensku.  Zabezpečujeme kompletnú správu budov od A po Z. Realizujeme odborné skúškyodborné prehliadky a revízie elektrických zariadení, revízie plynových zariadení, revízie zdvíhacích zariadení  tlakové skúškyV prípade zistenia závady vám zabezpečíme servis elektrických zariadení, plynových aj tlakových zariadení. Okrem toho sa venujeme taktiež požiarnej ochrane, realizujeme BOZP školenia, poskytujeme SBS službydetektívnu službuodborné poradenské a konzultačné službyčistenie a údržbu kanalizácií a upratovanie objektov.  Pracujeme 24/7, rýchlo, spoľahlivo a kvalitne!