Revízie tlakových zariadení

Revízie tlakových zariadení, tlakové revízie

Revízia tlakového zariadenia je odborná prehliadka a odborná skúška, ktorú vykonáva revízny technik. Povinnosť vykonávať odborné prehliadky, odborné skúšky, tzv. revízie tlakových zariadení sú stanovené vyhláškou č.508/2009 Z.z.  Udržiavať tlakové zariadenie v zodpovedajúcom technickom stave predpisuje aj  zákon č. 124/2006 Z. z.

Slovenská revízna a servisná spoločnosť poskytuje odborné prehliadky, odborné skúšky ( revízie ) tlakových zariadení v rámci celého Slovenska v rodinných domoch, bytových domoch, prevádzkach, aj priemyselných objektoch. Po vykonaní odbornej prehliadky, odbornej skúšky, tzv. revízie tlakových zariadení dostanete revíznu správu o vykonaní prehliadky a odbornej skúšky v zmysle vyhlášky, ktorá popisuje aktuálny stav zariadenia, vrátane zistených závad. Súčasťou našich komplexných služieb je aj odstránenie závad a konkrétnych porúch na tlakovom zariadení.

Okrem pravidelnej a zákonom stanovenej odbornej skúšky a odbornej prehliadky, musia vyhradené tlakové zariadenia prechádzať tiež pravidelnými servisnými prehliadkami, ktoré dokážu včas odhaliť poruchy, ktoré by mohli ovplyvniť funkčnosť tlakového zariadenia alebo ohroziť vašu bezpečnosť pri jeho používaní. Pre našich klientov vykonávame aj tlakové skúšky.

Revízie plynových zariadení a revízie plynu

Revízie tlakových zariadení

Referencie

Referencie

Certifikáty

Certifikáty

Odborná prehliadka a odborná skúška tlakových zariadení je činnosť, v rámci ktorej sa preveruje stav vyhradeného technického zariadenia s cieľom overiť jeho bezpečnosť. Odborná prehliadka a odborná skúška tlakových zariadení sa vykonáva vždy v stanovených lehotách a podľa bezpečnostných požiadaviek v zmysle §16 vyhlášky č. 508/2009 Z.z a zákona č. 124/2006 Z. z. Účelom je preukázanie bezpečného stavu daného technického zariadenia a zamedzenie prípadných škôd na majetku, alebo zdraví osôb. Zákonom stanovené odborné prehliadky a odborné skúšky, musí vždy vykonávať odborne spôsobilá fyzická osoba (revízny technik) v zmysle platnej legislatívy, STN a technických predpisov. Výsledkom revízie je písomný doklad – revízna správa.

REALIZUJEME KOMPLEXNÉ REVÍZIE TLAKOVÝCH ZARIADENÍ:

Revízie tlakových zariadení | SRSS s.r.o.
ODBORNÉ PREHLIADKY A ODBORNÉ SKÚŠKY TLAKOVÝCH ZARIADENÍ REALIZUJEME V ROZSAHU:

Vyhradené technické zariadenia tlakové skupiny A

Vykurované alebo inak vyhrievané technické zariadenie s rizikom prehriatia určené na výrobu pary alebo na ohrev kvapalín, ktorých teplota je vyššia ako bod varu pri tlaku 0,05 MPa:

Aa1

Parný kotol I.triedy

Aa2

Parný kotol II.triedy

Aa3

Parný kotol III.triedy

Aa4

Parný kotol Iv.triedy

Ab1

Tlaková nádoba stabilná

Ab2

Tlaková nádoba stabilná obsahujúca nebezpečné plyny

Ac

Tlaková nádoba na dopravu plynov

Ad

Tlaková nádoba pojazdného hasiaceho prístroja

Ae

Potrubné vedenie

Vyhradené technické zariadenia tlakové skupiny B

Tlaková nádoba stabilná s najvyšším pracovným tlakom vyšším ako 0,05 MPa:

Ba

Vykurované alebo vyhrievané zariadenia s rizikom prehriatia

Bb1

Tlakové nádoby stabilné II. triedy

Bb2

Tlakové nádoby stabilné I. triedy

Bc
Bd

Tlakové nádoby prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov CO2

Be1

Potrubné vedenie na rozvod nebezpečnej kvapaliny

Be2

Potrubné vedenie s pracovnou látkou vodná para alebo horúca voda

Bf1

Bezpečnostné príslušenstvo, ktoré chráni technické zariadenia

Bf2

Bezpečnostné príslušenstvo, ktoré zabezpečuje sledovanie a dodržiavanie pracovnej teploty

Bf3

Bezpečnostné príslušenstvo, ktoré zabezpečuje sledovanie a dodržiavanie úrovne hladiny

Bf4

Bezpečnostné príslušenstvo, ktoré je určené na automatickú prevádzku

Okrem odborných prehliadok, odborných skúšok, revízií sa postaráme tiež o:

Montáž, údržbu a opravy tlakových zariadení

odstránime závady zistené pri vykonaní revízií

Odborné technické poradenstvo

Odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení vykonávajú naši kvalifikovaní revízny technici s dlhoročnými skúsenosťami, ktorí vám po vykonaní revízie vystavia revíznu správu o vykonaní prehliadkyodbornej skúšky v zmysle vyhlášky.

REVÍZIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

REVÍZIE PLYNOVÝCH ZARIADENÍ

REVÍZIE TLAKOVÝCH ZARIADENÍ

REVÍZIE ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ

Naše certifikáty - revízie tlakových zariadení

O kvalite našich služieb vypovedajú referencie našich zákazníkov. Sme tiež hrdým partnerom mnohých spoločností. Pozrite si ich referencie.

Zistite viac v našich článkoch

Máte otázku? Kľudne sa nás opýtajte!

Požadujem službu ako:

Sme spoločnosť s najväčším portfóliom služieb v oblasti facility manažmentu v SR. Zabezpečujeme kompletnú správu budov od A po Z. Realizujeme odborné skúškyodborné prehliadky a revízie elektrických zariadení, revízie plynových zariadení, revízie zdvíhacích zariadení ,  tlakové skúškyV prípade zistenia závady vám zabezpečíme servis elektrických zariadení ,  plynových  aj tlakových zariadení. Okrem toho sa venujeme taktiež požiarnej ochrane, realizujeme BOZP školenia, poskytujeme SBS služby, detektívnu službu, odborné poradenské a konzultačné službyčistenie a údržbu kanalizácií a upratovanie objektovPracujeme 24/7, rýchlo, spoľahlivo a kvalitne!