Požiarna ochrana

POŽIARNA OCHRANA, OCHRANA PRED POŽIARMI (OPP)

Ak podnikáte, určite viete, že rozsiahly požiar dokáže napáchať obrovské škody ako na majetku, tak na ľudských životoch.  Preto je každý podnikateľský subjekt podľa zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi povinný zabezpečiť ochranu objektu pred požiarom. Jej súčasťou sú pravidelné školenia OPP, dokumentácia OPP (požiarne evakuačné plány, požiarne poplachové smernice, požiarny poriadok, požiarnu identifikačnú kartu, záznamy o školeniach a kontrole požiarnych zariadení atď.) a pravidelné preventívne protipožiarne prehliadky realizované požiarnym technikom alebo špecialistom požiarnej ochrany.  Ak tak neurobí, môže od štátneho požiarneho dozoru dostať pokutu až do výšky 16 596 EUR.  

Minimalizujte riziko vzniku požiaru a zabezpečte profesionálnu požiarnu ochranu pre svoju firmu. Naši skúsení technici požiarnej ochrany a špecialisti požiarnej ochrany urobia všetko potrebné pre vašu bezpečnosť.

Požiarna ochrana

Aké povinnosti má v rámci požiarnej ochrany (OPP) každý zamestnávateľ?

Podľa spomínaného zákona  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi má každý zamestnávateľ povinnosť zaškoliť všetkých zamestnancov v oblasti OPP bez ohľadu na druh pracovného pomeru. Okrem toho je zamestnávateľ povinný tiež:
  • Zabezpečiť pravidelné vykonávanie protipožiarnych prehliadok
  • Dbať na plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi na miestach, kde je zvýšené riziko vzniku požiaru ako aj pri činnostiach spojených so zvýšením rizikom vzniku požiaru
  • Určovať miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a označovať ich príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi
  • Vypracúvať, viesť a udržiavať dokumentáciu ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom a potrebou riešenia protipožiarnej bezpečnosti objektov a priestorov
  • Prevádzkovať technické zariadenia a technologické zariadenia z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti podľa podmienok ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom
  • Dodržiavať pri manipulácii s horľavými látkami a horenie podporujúcimi látkami, s technickými prostriedkami obsahujúcimi horľavé látky alebo horenie podporujúce látky, ako aj pri ich ukladaní a skladovaní požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť ustanovené vo všeobecne záväznom právnom predpise
  • Sprístupniť priestory štátnemu požiarnemu dozoru a umožniť kontrolu dodržiavania protipožiarnych opatrení

Ako často sa realizujú preventívne protipožiarne prehliadky?

Požiarna ochrana OPP

Kto vykonáva odborné protipožiarne prehliadky?

Protipožiarne prehliadky môže vykonávať len odborne spôsobilá osoba a to technik požiarnej ochrany alebo špecialista požiarnej ochrany.  Naša Slovenská servisná a revízna spoločnosť vám ponúka komplexné služby OPP v rámci celého Slovenska. Čo všetko pre vás naši skúsení špecialisti zrealizujú?

TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY:
ŠPECIALISTA POŽIARNEJ OCHRANY:

Čo všetko pre vás realizujeme v oblasti požiarnej ochrany (OPP)?

V rámci komplexnej ochrany pred požiarmi (OPP) pre vás naši špecialisti zabezpečia taktiež: 

Kontaktujte nás, radi vám vypracujeme cenovú ponuku na mieru!

Máte otázku? Kľudne sa nás opýtajte!

Požadujem službu ako:

Sme prvá spoločnosť na Slovensku s komplexným portfóliom služieb v oblasti facility manažmentu.  Zabezpečujeme kompletnú správu budov , odborné skúškyodborné prehliadky a revízie elektrických zariadení, revízie plynových zariadení, revízie zdvíhacích zariadení ,  tlakové skúškyV prípade zistenia závady vám zabezpečíme servis elektrických zariadení ,  plynových  aj tlakových zariadení. Okrem toho sa venujeme taktiež požiarnej ochrane, realizujeme BOZP školenia, poskytujeme SBS služby, detektívnu službu, odborné poradenské a konzultačné službyčistenie a údržbu kanalizácií a upratovanie objektovPracujeme 24/7, rýchlo, spoľahlivo a kvalitne!