Načítavam...

Technik požiarnej ochrany:

  • Vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom
  • Vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok
  • Určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok
  • Vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok
  • Určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby
  • Organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov

Špecialista požiarnej ochrany:

  • Vypracúvanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb
  • Riešenie protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologických zariadení
  • Spracúvanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru. A taktiež:komplexné odborné poradenstvo a ďalšie činnosti podľa Vašich potrieb
© 2018 Slovenská revízna a servisná spoločnosť.