Revízie trafostaníc a VN

Všetky vyhradené technické zariadenia elektrické si vyžadujú pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky. Povinnosť vykonávať odborné prehliadky, odborné skúšky, tzv. revízie trafostaníc a VN sú stanovené vyhláškou č.508/2009 Z.z. a zákonom č.124/2006 Z.z. Cieľom odbornej prehliadky a odbornej skúšky (revízie) elektrických zariadení VN je preveriť ich funkcie a nájsť závady, ktoré by mohli ohroziť zdravie, život alebo majetok. Po vykonaní odbornej prehliadky, odbornej skúšky, revízie elektrických zariadení VN a trafostaníc dostanete od nás potvrdenie, tzv. revíznu správu o vykonaní prehliadky a odbornej skúšky v zmysle vyhlášky, ktorá popisuje aktuálny stav zariadenia, vrátane zistených závad.

Naši certifikovaní revízny technici sa spoľahlivo postarajú o odbornú prehliadku a odbornú skúšku (revíziu) vyhradeného technického zariadenia elektrického –  elektrických zariadení vysokého a nízkeho napätia, bleskozvodov a trafostaníc ( pod napätím alebo bez napätia ).

Odborné prehliadky a odborné skúšky v rozsahu VN zahŕňajú :

Revízie elektrických zariadení

Revízie elektrických zariadení VN a trafostaníc

Referencie

Referencie

Certifikáty

Certifikáty

Povinnosť vykonávať odborné prehliadky, odborné skúšky, tzv. revízie VN a trafostaníc sú stanovené vyhláškou č.508/2009 Z.z. Prevádzkovateľom a majiteľom elektrických zariadení vysokého napätia zároveň vyplývajú povinnosti vykonávať pravidelné revízie zo zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Povinné, zákonom stanovené prehliadky a skúšky, musí vykonávať odborne spôsobilá fyzická osoba (revízny technik) v zmysle platnej legislatívy, STN a technických predpisov. Výsledkom revízie je písomný doklad – revízna správa ( SPRÁVA O ODBORNEJ PREHLIADKE A ODBORNEJ SKÚŠKE VTZ E ).

Revízie trafostaníc a elektrických zariadení VN

Odborné prehliadky a odborné skúšky, tzv. revízie vysokého napätia sa vykonávajú na elektrickej inštalácii vrátane elektrických predmetov, ktoré sú jej súčasťou. Okrem revízií VN je vlastník alebo prevádzkovateľ povinný zabezpečiť aj pravidelnú údržbu VN zariadení. Pravidelnou údržbou a kontrolou vieme predchádzať poškodeniu zariadenia a vyhnúť sa tak prerušeniu dodávky elektrickej energie.

Komplexná starostlivosť o elektrické zariadenia VN

Revízie trafostaníc VN | srss.sk

Odborné prehliadky a odborné skúšky trafostaníc

Trafostanice patria do kategórie vyhradených technických zariadení, na ktorých je povinnosťou prevádzkovateľa a majiteľa vykonávať pravidelné odborné prehliadky, odborné skúšky, ale i pravidelnú údržbu. Vykonávame aj komplexnú údržbu trafostanice, meranie transformátora a meranie prípojok vysokého napätia. Revízia trafostanice zahŕňa meranie transformátora, skúšanie a kontrolu elektrických zariadení s cieľom odhaliť prípadné skryté vady, ktoré by mohli viesť k situáciám ohrozujúcim zdravie alebo majetok.

Povinnosti vlastníka trafostanice :

Odborné prehliadky a odborné skúšky môže zabezpečovať výlučne odborne spôsobilá osoba a musí ich realizovať v zákonom predpísaných lehotách a rozsahu. Naši certifikovaní revízni technici vám poradia, kedy je potrebné revízie trafostaníc a elektrickej inštalácie VN vykonať.

Odborné prehliadky a odborné skúšky trafostaníc | srss.sk

Prevádzkujete alebo vlastníte trafostanicu?

Prevádzkovanie trafostanice so sebou prináša množstvo povinností, ktoré treba dodržiavať, iba tak je možné zabezpečiť jej spoľahlivú a bezpečnú prevádzku. V našom článku ODBORNÉ PREHLIADKY A ODBORNÉ SKÚŠKY TRAFOSTANÍC A VN. PREČO ICH NEPODCEŇOVAŤ ! si môžete prečítať na čo si dať pozor a aké sú najčastejšie vady trafostaníc a vysokonapäťových zariadení.

Údržba elektrických zariadení VN a trafostaníc

Každé zariadenie si vyžaduje pozornosť aj z hľadiska predpísanej údržby zariadenia od výrobcu, ktorý stanovuje periodicitu a rozsah údržby na jednotlivé časti zariadenia. Pre spoľahlivú, bezpečnú a bezporuchovú  funkčnosť zariadenia je nutné dodržiavať tieto pokyny v danom rozsahu.

Preto aj bežná údržba trafostaníc, ako vizuálna prehliadka, čistenie elektrických zariadení, doťahovanie a kontrola spojov na živých a neživých častiach, výmena hrdzavých svoriek spojitosti neživých častí a uzemnenia, má veľký vplyv na bezpečnosť a bezporuchovosť trafostanice a elektrických zariadení VN.

Údržba elektrických zariadení VN a trafostaníc | srss.sk
Údržba elektrických zariadení VN a trafostaníc | srss.sk
Údržba elektrických zariadení VN a trafostaníc | srss.sk
Údržba elektrických zariadení VN a trafostaníc | srss.sk

Servis a oprava zariadení VN a trafostaníc

Hľadáte dlhodobého a spoľahlivého partnera na prevádzku vašej trafostanice ? Pre našich klientov zabezpečíme aj servisné služby v prípade poruchy transformačnej stanice. Sme tu pre Vás 24/7 kedykoľvek v prípade potreby. Ponúkame vám naše služby, predpísané platnou legislatívou, vrátane sprievodnej technickej dokumentácie a dokladov o vykonaných údržbách, skúškach a prehliadkach, v rámci celého Slovenska, vždy podľa potrieb klientov.

Servis a oprava trafostaníc | srss.sk
Servis a oprava trafostaníc | srss.sk

ODBORNÉ PREHLIADKY, ODBORNÉ SKÚŠKY / REVÍZIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

ODBORNÉ PREHLIADKY, ODBORNÉ SKÚŠKY / REVÍZIE PLYNOVÝCH ZARIADENÍ

ODBORNÉ PREHLIADKY, ODBORNÉ SKÚŠKY / REVÍZIE TLAKOVÝCH ZARIADENÍ

ODBORNÉ PREHLIADKY, ODBORNÉ SKÚŠKY / REVÍZIE ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ

Naše certifikáty - elektrických zariadení VN a trafostaníc

O kvalite našich služieb vypovedajú referencie našich zákazníkov. Sme tiež hrdým partnerom mnohých spoločností. Pozrite si ich referencie.

Zistite viac v našich článkoch.

Máte otázku? Kľudne sa nás opýtajte!

Požadujem službu ako:

Sme prvá spoločnosť na Slovensku s komplexným portfóliom služieb v oblasti facility manažmentu. Zabezpečujeme kompletnú správu budov od A po Z. Realizujeme odborné skúškyodborné prehliadky VTZ / revízie elektrických zariadení, revízie plynových zariadení, revízie zdvíhacích zariadení ,  tlakové skúškyV prípade zistenia závady vám zabezpečíme servis elektrických zariadení ,  plynových  aj tlakových zariadení. Okrem toho sa venujeme taktiež požiarnej ochrane, realizujeme BOZP školenia, poskytujeme SBS služby, detektívnu službu, odborné poradenské a konzultačné službyčistenie a údržbu kanalizácií a upratovanie objektovPracujeme 24/7, rýchlo, spoľahlivo a kvalitne!