BOZP školenia a prezentácie

Je povinnosťou zamestnávateľa oboznamovať zamestnancov s rizikami, ktoré vyplývajú z práce, rovnako ako o bezpečných pracovných postupoch. BOZP školenia a prezentácie spoločnosti SRSS poskytujú zoznam povinných i odporúčaných školení BOZP pre vedúcich pracovníkov aj zamestnancov. Nevyznáte sa v aktuálnych podmienkach na strane zamestnávateľa? Neváhajte nás kontaktovať:

Školenia BOZP a potreba ich realizácie

Každý zodpovedný zamestnávateľ by mal zabezpečiť vo vzťahu k svojim zamestnancom preventívne opatrenia prostredníctvom BOZP školenia o rizikách hroziacich pri výkone práce, a týmto oboznamovaním vytvárať vo firme bezpečné pracovné prostredie. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP), a v nadväznosti na to správne inštruovaný pracovník, ktorý vie, ako vykonávať svoju prácu, Vás dostáva ako zamestnávateľa na bezpečnú pôdu. BOZP školenia a odporúčané prezentácie majú za cieľ znížiť riziká a eliminovať škodlivé faktory na pracovisku, ktoré môžu ohroziť zdravie a život zamestnancov. Okrem ochrany zamestnancov predchádzate svojím zodpovedným prístupom aj škodám na majetku, nízkej pracovnej efektivite a znižujete finančné straty spôsobené nedodržiavaním bezpečnostných noriem. V praxi sú školenia BOZP nielen prevenciou pri ochrane zdravia, ale i povinnou, no zároveň výhodnou investíciou pre každého zamestnávateľa. Minimalizujte riziká, oboznamujte svojich zamestnancov podľa tých najlepších odporúčaní prostredníctvom našich profesionálov. Ľudský faktor dokáže zlyhať aj pri bežných monotónnych činnostiach, ktoré by ste očakávali, že má každý pracovník dávno vžité.

Zoznam BOZP školení:

Oboznamovanie je zamerané na obsah Vyhlášky č. 147/2013 Z.z.,  ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.  Oboznamovanie tiež obsahuje informácie o potrebnej dokumentácii na stavenisku,, popisuje bezpečný pracovný postup v prípade zmeny pracovných podmienok tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia a iné. Školenie obsahuje BOZP princípy pre zemné, betonárske, murárske, montážne, búracie a rekonštrukčné práce, práca vo výške a nad voľnou hĺbkou, práca so strojom a iné práce súvisiace so stavebnými prácami.

Tí zamestnanci, ktorí sú nováčikovia v stavebníctve majú povinnosť mať školenie celodenné (pre týchto zamestnancov organizujeme školenie v trvaní 6 vyučovacích hodín), aby poznali základné princípy bezpečnej práce na stavenisku.  Zamestnancom, ktorí už majú predošlú skúsenosť s prácou na stavenisku sa školenie opakuje periodicky a pred začatím prác na novom stavenisku (v trvaní 4 vyuč. hodiny). Práce na stavbe súvisia s prácami vo výške, na lešení a rebríkoch. Preto je potrebné oboznamovať zamestnancov o BOZP najmenej raz za 24 mesiacov. Lektor prednáša online /naživo.

Obsah oboznámenia vychádza z Nariadenia vlády č.392/2006 Z.z., ktoré ustanovuje minimálne požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri používaní pracovných prostriedkov pri práci. Povinnosť zamestnávateľa týkajúcu sa dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  zabezpečenú aj prostredníctvom pracovných prostriedkov spomína Zákonník práce a iné zákony a nariadenia vlády, špecifikujúce konkrétne požiadavky v závislosti od konkrétneho typu použitého prostriedku.

Prebieha formou  e-learningu, periodicita oboznamovania minimálne 1×36 mesiacov.

Na účely ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci pred rizikami expozície hluku ustanovuje nariadenie vlády č.115/2006 Z.z. požiadavky a presne špecifikuje hodnoty expozície hluku na pracovisku.

Cieľom je predchádzanie rizikám a ohrozeniam, ktoré vznikajú, alebo môžu vznikať, v súvislosti s expozíciou hluku, najmä na predchádzanie poškodeniu sluchu. Požiadavky tohto nariadenia vlády sa vzťahujú aj na činnosti, pri ktorých sú zamestnanci exponovaní rušivým účinkom hluku. Forma školenia: e-learning.

Oboznamovanie je zamerané na prísne dodržanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v stiesnených priestoroch.  Priestory, ktoré nie sú dostatočné veľké pre pobyt pracovníka a výkon práce, majú obmedzený vstup alebo výstup,  napríklad šachty, nádrže, cisterny, kanály, priestory pod podlahou technologického zariadenia, pevné rebríky do vstupných šácht, alebo výstupné rebríky na plošiny  a podobne.

Oboznamovanie pre zamestnancov, povinné zo zákona, potrebné iba pre zamestnancov vstupujúcich do stiesnených priestorov/ vykonávajúcich dohľad/ vedúcich zamestnancov.

Lektor prednáša online /naživo.

Oboznamovanie vodičov používajúcich pri svojej práci firemné vozidlo (do 3500kg)  má charakter oboznamovania o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so strojom.  Zamestnávateľ má právnu povinnosť oboznámiť zamestnancov o práci so strojom, ktorý poskytuje zamestnancom k výkonu práce. Na vozidlo budeme teda za účelom oboznámenia nahliadať ako na pracovný prostriedok. 

 Školenie je povinné pre zamestnancov používajúcich v práci firemné osobné motorové vozidlo do 3,5 t. Povinná periodicita 1×36 mesiacov. Prebieha formou e-learningu alebo online s lektorom. Z našich skúseností odporúčame zvoliť si formu školenia online s lektorom. Je pre účastníkov zážitkovejšia.

Oboznámenie podľa Vyhlášky č. 46/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení. Oboznamovanie pre zamestnancov, povinné zo zákona 1×36 mesiacov. Určené pre držiteľov platného certifikátu pre prácu s motorovou pílou  – oboznámenie sa týka BOZP postupu, nie samotnej obsluhy píly.  Forma e-learning alebo lektor prednáša online.

Práce vo výške a nad voľnou hĺbkou tvoria špeciálnu kategóriu prác, pri ktorej je osoba ohrozená pádom, prepadnutím alebo zosunutím z výšky alebo do hĺbky. Oboznamovanie pripomína dodržiavanie základných zásad bezpečnosti pri práci. Školenie je určené pre zamestnancov pracujúcich vo výškach bez použitia lanovej  techniky (lešenia, rebríky), resp. lano sa používa iba ako záchytný prvok proti pádu. 

Periodicita školenia minimálne 1×24 mesiacov.

Vysokozdvižný vozík je zvláštne vozidlo s vlastným zdrojom pohonu, konštrukčne a vybavením určené len na vykonávanie určitých pracovných činností. Radí sa ku kategórií  PS, teda pracovný stroj samohybný (§ 4 zákona č. 106/2018 Z. z. ). Práca s ním vyžaduje zručnosť a je náročná na pozornosť. Oboznámime Vás s BOZP zásadami pri práci s vozíkom. 

Toto školenie je pre zamestnancov povinné zo zákona (min1x36mes), určené pre držiteľov platného preukazu na obsluhu VZV. Forma e-learning, alebo lektor prednáša online.

Za ochranu zdravia a životov svojich zamestnancov, ako aj všetkých, ktorí vstupujú do priestorov firmy, je zodpovedný zamestnávateľ. Zamestnávateľ je povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie BOZP. Uskutočňuje tak pomocou svojich vedúcich zamestnancov, ktorým je táto prezentácia určená. Kontrolnej činnosti v organizácií sa budeme v tejto prednáške venovať v dvoch rovinách. Prvá je mať všetko vo firme nastavené a sprocesované tak, ako nám zákon ukladá za povinnosť (a teda aby sme s ľahkosťou prešli kontrolou zo strany štátneho dozoru,  napr. Inšpektorátu práce ) a druhá je kontrolná činnosť smerom k vlastným zamestnancom. Na tento účel je potrebné, aby zamestnávateľ vypracoval vlastný interný predpis „Kontrolná činnosť v BOZP“ pre podmienky konkrétnej organizácie.

Forma: e-learning.

Ak ste medzi témami školenia BOZP nenašli tú, ktorú potrebujete, neváhajte nás kontaktovať. Naši BOZP a OPP technici sú Vám k dispozícií.

Školenia BOZP a prezentácie dokážu minimalizovať rizikové správanie zamestnancov

Pri nastavení režimu opakovania BOZP školení zameraných na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci treba vziať do úvahy podstatnú vec – každý človek bez výnimky robí chyby. Každá práca obsahuje monotónne činnosti, pri ktorých je automaticky potláčaná pozornosť zamestnanca a spolieha sa na opakovanie pohybov, prípadne si práve týmto spôsobom nastaví pohyby a spôsoby, ktoré môžu viesť k jeho ohrozeniu, k ohrozeniu jeho kolegov alebo spôsobiť škodu na majetku zamestnávateľa. Rovnako práce, ktoré vyžadujú ovládanie bezpečného pracovného postupu a zamestnanec ich vykonáva iba zriedka, patria medzi veľmi kritické faktory. Práve školenia BOZP pomáhajú pri uvedomení si rizika súvisiaceho s nesprávnym pracovným postupom. Toto sa týka aj manipulácie s nebezpečnými látkami, práce so strojmi, atď. Štatistiky jasne ukazujú, že pravidelné oboznamovanie zamestnancov prostredníctvom prezentácií a BOZP školenia významnou mierou znižujú riziko úrazu i vzniku škôd na majetku.  

Je aj vo Vašom záujme predchádzať ohrozeniam zdravia zamestnancov a chrániť Váš majetok. Odporúčame Vám využiť možnosť bezplatnej konzultácie s našim špecialistom a poradiť sa o optimálnej periodicite prezentácií a BOZP školenia presne pre Vašu potrebu.

Zoznam prezentácií pre oboznámenie zamestnancov s pracovnými postupmi:

Nebezpečné látky 1: Horľavé kvapaliny, ťažké vykurovacie oleje, rastlinné a živočíšne tuky a oleje

Oboznamovanie o bezpečnom pracovnom postupe pri manipulácií a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov, rastlinných a živočíšnych tukov a olejov podľa Vyhlášky MVSR č.96/2004 Z.z.  

Nebezpečné látky 2: Horľavé a horenie podporujúce plyny

Školenie zásad protipožiarnej bezpečnosti a bezpečnosti pri práci pri činnostiach s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi podľa Vyhlášky č. 124/2000 Z. z.

Nebezpečné látky 3: Tuhé palivá, skladovanie rastlín

Oboznámenie je zamerané na bezpečné vykonávanie pracovných činností súvisiacich s manipuláciou a skladovaním tuhých palív a rastlín podľa definície Zákona č.258/2007 Z.z.  (uvädnutý krm, seno, slama a iné suché, pokosené steblovité rastliny alebo stonkové rastliny, tuhé palivá, vyťažená drevná hmota a drevná hmota spracovaná na sortimenty výrobkov).

BOZP školenia o vyhradených technických zariadeniach (VTZ) kategórií:

  • elektrické
  • zdvíhacie
  • tlakové
  • plynové

Technické zariadenia sa delia do skupín A,B,C podľa miery ohrozenia. Technické zariadenia skupiny A a technické zariadenia skupiny B sa v zmysle § 4 ods. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. považujú za vyhradené technické zariadenia (ďalej „VTZ“) a majú zákonom určené prísne požiadavky na ich prevádzkovanie. Ak potrebujete k výkonu Vašej práce VZT a nie ste si istý, či spĺňate všetky zákonné povinnosti, radi Vám pomôžeme zorientovať sa v problematike. Každá prezentácia je vo forme e-learningu.

Pokiaľ chcete byť od povinností súvisiacich s VTZ odbremenení a potrebujete komplexnú starostlivosť o Vaše VTZ bez zbytočnej administratívnej záťaže, kontaktujte nás. S nami hladko splníte všetky zákonné povinnosti od A-Z. BOZP školenia od SRSS znamenajú kvalitné a profesionálne zastrešenie Vami zvolenej témy odborníkmi.

Výhody absolvovania BOZP školenia s nami

Máte otázku? Kľudne sa nás opýtajte!

Požadujem službu ako: