Tlakové skúšky

Tlaková skúška je skúška zariadení vnútorným skúšobným tlakom na overenie pevnosti a tesnosti zariadenia alebo jeho častí. V prípade, že vlastníte, prevádzkujete či využívate akékoľvek tlakové zariadenie (skladovacie nádrže, parné kotly, tlakové nádoby, plynové ohrievače…),  je potrebné dbať na vykonávanie pravidelných tlakových skúšok. Ich účelom je zistenie netesností, ktoré by mohli viesť nielen k poškodeniu samotného tlakového zariadenia, ale tiež k ohrozeniu zdravia a majetku užívateľa.

Naša Slovenská revízna a servisná spoločnosť realizuje tlakové skúšky vykurovacích zariadení a taktiež tlakové skúšky vodovodného a kanalizačného potrubia. Tlaková skúška vykurovacích zariadení sa vykonáva prostredníctvom vstrekovania vzduchu alebo kvapaliny pod tlakom, zatiaľ čo tlaková skúška pevnosti potrubia sa realizuje kvapalinou za studena, prípadne pracovnou látkou za tepla.

ROZSAH TLAKOVÝCH SKÚŠOK

Tlakové skúšky preveria tesnosť a odolnosť všetkých použitých materiálov aj prvkov tlakového zariadenia. Po ich absolvovaní vám náš revízny technik vystaví doklad, teda revíznu správu o vykonaní tlakovej skúšky podľa platnej vyhlášky. V rámci revízie tlakových zariadení ponúkame tiež možnosť odstránenia závad zistených pri vykonaní tlakových skúšok. Súčasťou našich služieb je aj odborné technické poradenstvo.

Revízie plynových zariadení a revízie plynu

Tlakové skúšky

Referencie

Referencie

Certifikáty

Certifikáty

Ako prebieha tlaková skúška?

Tlaková skúška nádrží a tlakových nádob

Tlakovou skúškou vyhradeného technického zariadenia tlakového sa overuje či zariadenie zodpovedá konštrukčnej dokumentácii a je spôsobilé na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku vrátane bezpečnej obsluhy v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 

Pri tlakovej skúške nádob a nádrží realizujeme vizuálnu kontrolu celkového stavu tlakového zariadenia a jeho armatúr so zameraním na stav vonkajšieho a vnútorného povrchu stien a zvarových spojov. Vnútorná prehliadka prebieha celkovou kontrolou stavu technického zariadenia, rozobratím a otvorením tlakovej nádoby, kontrolou vnútorného stavu a zanesenia vnútorných častí, meraním hrúbky stien a príslušenstva tlakovej nádoby, opätovnou montážou tlakovej nádoby a natlakovaním na maximálny skúšobný pretlak uvedený výrobcom. Následne je sledovaný prípadný únik pracovného média a netesností. 

Tlakové skúšky nádrží a nádob

Účelom tlakovej skúšky je skontrolovať či pri tlaku s určenou mierou bezpečnosti v pomere k najvyššiemu dovolenému tlaku, na tlakovom zariadení nevznikajú závažné netesnosti alebo deformácie, ktoré presahujú určenú hodnotu.

Tlakové skúšky vodovodných potrubí

Každé potrubie, ktorým bude prechádzať voda treba pred uvedením do prevádzky podrobiť tlakovej skúške, bez rozdielu či ide o existujúce potrubie po rekonštrukcii podľa normy  STN 75 5911 alebo nové vodovodné potrubie v zmysle normy STN EN 805. Vykonanie tlakovej skúšky je povinnou súčasťou dokumentov ku kolaudácií.

Tlaková skúška vodovodných a kanalizačných potrubí je skúška skúšobným pretlakom, vykonávaná na zistenie vodotesnosti potrubia a odolnosti proti vnútornému pretlaku. Pred jej vykonaním je potrebné skontrolovať spoje, stabilitu potrubia, priechodnosť potrubia, ale aj samotnú čistotu vnútra potrubia.

Tlakové skúšky | SRSS s.r.o.

Najčastejšie nedostatky pri tlakových skúškach:

Z našich skúseností vieme, že najčastejšie nedostatky pri skúškach tlakových zariadení sú nedodržiavanie lehôt odborných prehliadok a odborných skúšok tlakových zariadení, nesprávne nastavené poistné ventily tlakových nádob a kotlov, nefunkčné tlakomery a netesnosť armatúr.

Uistite sa, že sú vaše zariadenia bezpečné ! Hľadáte dlhodobého a spoľahlivého partnera na prevádzku vášho tlakového zariadenia ? Ponúkame vám naše služby, predpísané platnou legislatívou, vrátane sprievodnej technickej dokumentácie a dokladov o vykonaných údržbách, skúškach a prehliadkach, v rámci celého Slovenska, vždy podľa potrieb klientov.

REVÍZIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

REVÍZIE PLYNOVÝCH ZARIADENÍ

REVÍZIE TLAKOVÝCH ZARIADENÍ

REVÍZIE ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ

Naše certifikáty - tlakové skúšky a revízie tlakových zariadení

O kvalite našich služieb vypovedajú referencie našich zákazníkov. Sme tiež hrdým partnerom mnohých spoločností. Pozrite si ich referencie.

Zistite viac v našich článkoch

Máte otázku? Kľudne sa nás opýtajte!

Požadujem službu ako:

Sme spoločnosť s najväčším portfóliom služieb v oblasti facility manažmentu v SR. Zabezpečujeme kompletnú správu budov od A po Z. Realizujeme odborné skúškyodborné prehliadky a revízie elektrických zariadení, revízie plynových zariadení, revízie zdvíhacích zariadení ,  tlakové skúškyV prípade zistenia závady vám zabezpečíme servis elektrických zariadení ,  plynových  aj tlakových zariadení. Okrem toho sa venujeme taktiež požiarnej ochrane, realizujeme BOZP školenia, poskytujeme SBS služby, detektívnu službu, odborné poradenské a konzultačné službyčistenie a údržbu kanalizácií a upratovanie objektovPracujeme 24/7, rýchlo, spoľahlivo a kvalitne!