Revízia elektrických strojov a výrobných zariadení

Pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) sú pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky – revízie elektrických strojov a výrobných zariadení nevyhnutnosťou.

Naše dlhoročné skúsenosti sú zárukou profesionálneho prístupu a odborne vykonanej revíznej činnosti kvalifikovanými revíznymi technikmi, ktorí vlastnia certifikáty pre odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) elektrických strojov a výrobných zariadení. V prípade zistených nedostatkov a závad oboznamujeme klientov a pracujeme na ich bezpečnom odstránení.

REALIZUJEME ODBORNÉ PREHLIADKY A ODBORNÉ SKÚŠKY ELEKTRICKÝCH STROJOV A STROJOVÝCH ZARIADENÍ:

Revízie elektrických zariadení

Revízie elektrických strojov a výrobných zariadení

Referencie

Referencie

Certifikáty

Certifikáty

Strojové zariadenie (stroj) predstavuje v zmysle normy STN EN 60204-1 montážny celok zostavený z častí alebo zo súčastí, z ktorých aspoň jedna je pohyblivá, z príslušných pohonných zariadení, riadiacich a napájacích obvodov vzájomne spojených na presne stanovené použitie, najmä na výrobu, spracovanie, dopravu alebo balenie materiálu.

Pre elektrické zariadenia (pracovných) strojov platí norma STN EN 60204-1. Táto norma uvádza požiadavky a odporúčania pre elektrické zariadenia strojov zamerané na bezpečnosť osôb a majetku, zhodu riadenia, vykonania úkonu a jednoduchosť údržby.

Odborná prehliadka a odborná skúška elektrických strojov a výrobných zariadení

Bezpečnostné opatrenia sú kombináciou opatrení začlenených do návrhovej etapy a opatrení vyžadovaných používateľom.

V etape navrhovania a vývoja:

Revízia elektrických strojov a výrobných zariadení

V etape používania:

je bezpečnosť strojov overovaná z hľadiska funkčnosti prijatých opatrení a ochrany pred úrazom elektrickým prúdom a pozostáva s týchto základných krokov kontroly:

Prečo nepodceňovať odborné prehliadky a revízie strojových zariadení ?

Strojové zariadenia a elektrické zariadenia patria do kategórie technických zariadení, na ktorých je povinnosťou prevádzkovateľa a majiteľa vykonávať pravidelné odborné prehliadky, odborné skúšky a pravidelnú údržbu v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a normy STN EN 60 204-1 / IEC 60 204, aby sa nestali zdrojom ohrozenia zdravia alebo majetku. Na čo si dať pozor ak prevádzkujete alebo vlastníte strojové zariadenie ? Zistite viac na našej stránke Prevádzkujete strojové zariadenie alebo elektrický stroj ? Na čo si dať pozor ?

Povinnosti prevádzkovateľa a majiteľa elektrických strojov a výrobných zariadení

Každý majiteľ a prevádzkovateľ elektrických strojov, strojových a výrobných zariadení je povinný zabezpečiť vykonanie pravidelnej odbornej prehliadky a odbornej skúšky, tzv. revízie v súlade s platnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ignorovaním dodržiavania legislatívnych požiadaviek prevádzkovateľ / zamestnávateľ riskuje nielen poškodenia majetku, zdravie seba a svojich zamestnancov, ale aj vysoké pokuty ! Prečítajte si viac o povinnostiach prevádzkovateľa a majiteľa elektrických strojov a výrobných zariadení.

Posudzovanie zhody strojových zariadení

V ponuke našich služieb samozrejme nechýba ani posudzovanie zhody strojových zariadení pre výrobcov a prevádzkovateľov strojových zariadení. Vykonávajú ju naši odborne vysoko kvalifikovaní revízny technici, podľa platnej legislatívy a relevantných technických noriem.

Zhodu strojov a skupín strojov posudzujeme v zmysle nariadenia vlády č. 436/2008 Z. z. resp. európskej smernice 2006/42/EÚ za účelom vydania EÚ vyhlásenia zhody. Overujeme bezpečnosť pracovných prostriedkov, strojových zariadení a elektrických strojov v zmysle § 5 ods.1 a 2 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.

Posúdenie zhody strojového zariadenia je posúdenie, či strojové zariadenie zodpovedá konštrukčnej dokumentácii a spĺňa všetky základné požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti stanovené v prílohe č. I nariadenia vlády č. 436/2008 Z. z. resp. európskej smernice 2006/42/EÚ. V zmysle nariadenia vlády č. 436/2008 Z. z. je strojové zariadenie považované za určený výrobok a preto je uvádzané do prevádzky podľa osobitného predpisu.

Kedy je potrebné posúdenie zhody ? Pre strojové zariadenia, ktoré sú určené v § 2 nariadenia vlády  436/2008 Z. z a pre ktoré neexistuje osobitný predpis, ktorý upravuje riziká daného strojového zariadenia uvedené v základných požiadavkách na ochranu zdravia a bezpečnosti špecifickejšie.

Overenie bezpečnosti pracovných prostriedkov (strojových zariadení a technológií) v zmysle § 5 ods.1 a 2 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.

Odborné prehliadky a odborné skúšky strojových zariaden
Uistite sa, že sú vaše zariadenia bezpečné ! Hľadáte dlhodobého a spoľahlivého partnera na prevádzku vášho strojového zariadenia alebo elektrického stroja ? Ponúkame vám naše služby, predpísané platnou legislatívou, vrátane sprievodnej technickej dokumentácie a dokladov o vykonaných údržbách, skúškach a prehliadkach, v rámci celého Slovenska, vždy podľa potrieb klientov.

ODBORNÉ PREHLIADKY, ODBORNÉ SKÚŠKY / REVÍZIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

ODBORNÉ PREHLIADKY, ODBORNÉ SKÚŠKY / REVÍZIE PLYNOVÝCH ZARIADENÍ

ODBORNÉ PREHLIADKY, ODBORNÉ SKÚŠKY / REVÍZIE TLAKOVÝCH ZARIADENÍ

ODBORNÉ PREHLIADKY, ODBORNÉ SKÚŠKY / REVÍZIE ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ

Naše certifikáty - revízie elektrických strojov a výrobných zariadení

O kvalite našich služieb vypovedajú referencie našich zákazníkov. Sme tiež hrdým partnerom mnohých spoločností. Pozrite si ich referencie.

Zistite viac v našich článkoch.

Máte otázku? Kľudne sa nás opýtajte!

Požadujem službu ako:

Sme prvá spoločnosť na Slovensku s komplexným portfóliom služieb v oblasti facility manažmentu. Zabezpečujeme kompletnú správu budov od A po Z. Realizujeme odborné skúškyodborné prehliadky VTZ / revízie elektrických zariadení, revízie plynových zariadení, revízie zdvíhacích zariadení ,  tlakové skúškyV prípade zistenia závady vám zabezpečíme servis elektrických zariadení ,  plynových  aj tlakových zariadení. Okrem toho sa venujeme taktiež požiarnej ochrane, realizujeme BOZP školenia, poskytujeme SBS služby, detektívnu službu, odborné poradenské a konzultačné službyčistenie a údržbu kanalizácií a upratovanie objektovPracujeme 24/7, rýchlo, spoľahlivo a kvalitne!