Revízie elektrických zariadení

Odborná prehliadka a odborná skúška elektrických zariadení je činnosť, v rámci ktorej sa skúšaním a meraním preveruje stav elektrickej inštalácie, elektrického zariadenia alebo bleskozvodu s cieľom overiť jeho bezpečnost.

Každý majiteľ resp. prevádzkovateľ elektrického zariadenia či bleskozvodu je povinný zabezpečiť vykonanie pravidelnej odbornej prehliadky, odbornej skúšky, tzv. revízie elektrického zariadenia a bleskozvodu v rozsahu stanovenom platnou legislatívou. 

Slovenská revízna a servisná spoločnosť poskytuje pravidelné odborné prehliadky, odborné skúšky ( revízie ) elektrických zariadení v rámci celého Slovenska. Zabezpečujeme východiskové revízie potrebné pri zavádzaní nového či zrekonštruovaného elektrického zariadenia do prevádzky, pravidelné revízie stanovené zákonom a taktiež mimoriadne revízie elektrických zariadení. 

V rámci našich revíznych služieb vám závady zistené počas revízie elektrického zariadenia bezpečne odstránime.  

REALIZUJEME KOMPLEXNÉ REVÍZIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ:

Revízie elektrických zariadení

Revízie vyhradených elektrických zariadení

Referencie

Referencie

Certifikáty

Certifikáty

Revízia elektrického zariadenia je odborná prehliadka a odborná skúška, ktorú vykonáva revízny technik. Povinnosť vykonávať odborné prehliadky, odborné skúšky, tzv. revízie sú stanovené vyhláškou č.508/2009 Z.z. Rozoznávame východiskovú, periodickú a mimoriadnu odbornú prehliadku a odbornú skúšku. Povinné, zákonom stanovené prehliadky a skúšky, musí vždy vykonávať odborne spôsobilá fyzická osoba (revízny technik) v zmysle platnej legislatívy, STN a technických predpisov. Výsledkom revízie je písomný doklad – revízna správa.

ČO POSUDZUJE REVÍZNY TECHNIK POČAS REVÍZIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ A ELEKTROINŠTALÁCIÍ?

V rámci odbornej prehliadky a skúšky, teda revízie elektrických zariadenií a elektroinštalácií, ktoré sa najčastejšie vykonávajú pred uvedením elektrického zariadenia do prevádzky, revízny technik posudzuje či:

Revízie elektrických zariadení
ODBORNÉ PREHLIADKY A ODBORNÉ SKÚŠKY ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ VYKONÁVAME V TOMTO ROZSAHU:

Technické zariadenia elektrické skupiny A

Objekty bez nebezpečenstva výbuchu

Technické zariadenia elektrické skupiny B

Objekty s nebezpečenstvom výbuchu

Elektrické zariadenia E1

Technické zariadenia elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodu

Technické zariadenia elektrické skupiny A

  • technické zariadenie na výrobu elektrickej energie s menovitým výkonom 3 MW a viac vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,
  • technické zariadenie na premenu elektrickej energie s príkonom 250 kVA a viac vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,
  • elektrická sieť striedavého napätia nad 1000 V alebo jednosmerného napätia nad 1 500 V vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,
  • elektrická inštalácia v prostredí s nebezpečenstvom požiaru horľavých materiálov, kvapalín, plynov alebo prachu (vonkajší vplyv BE2) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny,
  • elektrická inštalácia v priestore s nebezpečenstvom výbuchu (vonkajší vplyv BE3) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny,
  • elektrická inštalácia v prostredí s extrémnou korozívnou agresivitou alebo s trvalým vplyvom korozívnych látok (vonkajší vplyv AF4) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,
  • elektrická inštalácia v priestore s mimoriadnym nebezpečenstvom zásahu elektrickým prúdom v mokrom prostredí s vonkajším vplyvom AD3 až AD8 alebo dotykom s potenciálom zeme s vonkajším vplyvom BC3 a BC4 vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,
  • elektrická inštalácia v miestnosti na zdravotnícke účely vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny okrem všeobecnej vyšetrovne a priestoru s požiadavkami P0, P1 a P2 definovanými podľa osobitných predpisov pre zdravotnícke zariadenie,
  • elektrická inštalácia v objekte určenom na zhromažďovanie viac ako 250 osôb v jednom priestore vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny.
 • technické zariadenie na výrobu elektrickej energie s menovitým výkonom 3 MW a viac vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,
 • technické zariadenie na premenu elektrickej energie s príkonom 250 kVA a viac vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,
 • elektrická sieť striedavého napätia nad 1000 V alebo jednosmerného napätia nad 1 500 V vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,
 • elektrická inštalácia v prostredí s nebezpečenstvom požiaru horľavých materiálov, kvapalín, plynov alebo prachu (vonkajší vplyv BE2) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny,
 • elektrická inštalácia v priestore s nebezpečenstvom výbuchu (vonkajší vplyv BE3) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny,
 • elektrická inštalácia v prostredí s extrémnou korozívnou agresivitou alebo s trvalým vplyvom korozívnych látok (vonkajší vplyv AF4) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,
 • elektrická inštalácia v priestore s mimoriadnym nebezpečenstvom zásahu elektrickým prúdom v mokrom prostredí s vonkajším vplyvom AD3 až AD8 alebo dotykom s potenciálom zeme s vonkajším vplyvom BC3 a BC4 vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,
 • elektrická inštalácia v miestnosti na zdravotnícke účely vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny okrem všeobecnej vyšetrovne a priestoru s požiadavkami P0, P1 a P2 definovanými podľa osobitných predpisov pre zdravotnícke zariadenie,
 • elektrická inštalácia v objekte určenom na zhromažďovanie viac ako 250 osôb v jednom priestore vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny.

Technické zariadenia elektrické skupiny B

 • Elektrické zariadenia technické nezaradené do skupiny A s prúdom alebo napätím, ktoré nie sú bezpečné.
  • Elektrické zariadenia technické nezaradené do skupiny A s prúdom alebo napätím, ktoré nie sú bezpečné.

Elektrické zariadenia E1 v plnom rozsahu

 • Elektrické rozvodné zariadenia dráh a elektrické stanice dráh bez obmedzenia napätia, vrátane bleskozvodov
  • Elektrické rozvodné zariadenia dráh a elektrické stanice dráh bez obmedzenia napätia, vrátane bleskozvodov
Okrem odborných prehliadok, odborných skúšok, revízií sa postaráme tiež o:

údržba a čistenie elektrickej inštalácie

odstránime závady zistené pri vykonaní revízií

Odborné technické poradenstvo

Odborné skúšky vykonávajú naši kvalifikovaní servisní technici s dlhoročnými skúsenosťami, ktorí vám po vykonaní skúšky vystavia revíznu správu o vykonaní prehliadky a odbornej skúšky v zmysle vyhlášky.

ODBORNÉ PREHLIADKY, ODBORNÉ SKÚŠKY / REVÍZIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

ODBORNÉ PREHLIADKY, ODBORNÉ SKÚŠKY / REVÍZIE PLYNOVÝCH ZARIADENÍ

ODBORNÉ PREHLIADKY, ODBORNÉ SKÚŠKY / REVÍZIE TLAKOVÝCH ZARIADENÍ

ODBORNÉ PREHLIADKY, ODBORNÉ SKÚŠKY / REVÍZIE ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ

Naše certifikáty - revízie elektrických zariadení

O kvalite našich služieb vypovedajú referencie našich zákazníkov. Sme tiež hrdým partnerom mnohých spoločností. Pozrite si ich referencie.

Zistite viac v našich článkoch.

Máte otázku? Kľudne sa nás opýtajte!

Požadujem službu ako:

Sme prvá spoločnosť na Slovensku s komplexným portfóliom služieb v oblasti facility manažmentu. Zabezpečujeme kompletnú správu budov od A po Z. Realizujeme odborné skúškyodborné prehliadky VTZ / revízie elektrických zariadení, revízie plynových zariadení, revízie zdvíhacích zariadení ,  tlakové skúškyV prípade zistenia závady vám zabezpečíme servis elektrických zariadení ,  plynových  aj tlakových zariadení. Okrem toho sa venujeme taktiež požiarnej ochrane, realizujeme BOZP školenia, poskytujeme SBS služby, detektívnu službu, odborné poradenské a konzultačné službyčistenie a údržbu kanalizácií a upratovanie objektovPracujeme 24/7, rýchlo, spoľahlivo a kvalitne!