Mramorov√° 2

821 06 Bratislava

M√°te ot√°zku?

+421 902 638 638

Servis

VŇ°etky vyhraden√© technick√© zariadenia (VTZ) sa pravideln√Ĺm pouŇĺ√≠van√≠m opotreb√ļvaj√ļ a z√°roveŇą podliehaj√ļ r√īznym vonkajŇ°√≠m vplyvom, ńćo m√īŇĺe maŇ• vplyv na ich funkńćnosŇ• a v√Ĺkon. Pre zachovanie bezpeńćnej a spońĺahlivej prev√°dzky si preto kaŇĺd√© VTZ vyŇĺaduje okrem z√°konom stanoven√Ĺch odborn√Ĺch rev√≠zi√≠¬†aj pravideln√© servisn√© prehliadky, ktor√© maj√ļ prevent√≠vnu funkciu a z√°roveŇą pom√°haj√ļ predch√°dzaŇ• poŇ°kodeniam v√§ńćŇ°ieho rozsahu. Pravideln√© servisn√© prehliadky v√°m navyŇ°e dok√°Ňĺu uŇ°etriŇ• n√°klady spojen√© s rozsiahlymi opravami, ńći celkovou v√Ĺmenou zariadenia.¬†

N√°Ň° odborne vyŇ°kolen√Ŭ†t√≠m servisn√Ĺch technikov zabezpeńć√≠ vŇ°etk√Ĺm vaŇ°im strojom a zariadeniam 100%¬† starostlivosŇ•. Postar√°me sa o ich bezprobl√©mov√Ĺ chod pońćas celej prev√°dzky, aj po ukonńćen√≠ z√°ruńćnej doby – 24 hod√≠n denne / 7 dn√≠ v t√ĹŇĺdni. Okrem pravideln√Ĺch servisn√Ĺch prehliadok elektrick√Ĺch, plynov√Ĺch a tlakov√Ĺch zariaden√≠ realizujeme tieŇĺ odborn√ļ mont√°Ňĺ, opravy, z√°ruńćn√Ĺ a poz√°ruńćn√Ĺ servis elektrick√Ĺch, plynov√Ĺch a tlakov√Ĺch zariaden√≠. Ak je to potrebn√© zabezpeńć√≠me¬† dodanie n√°hradn√Ĺch dielov.¬†

VńŹaka naŇ°ej dlhorońćnej praxi a mnoŇĺstvu spokojn√Ĺch klientov m√°te z√°ruku, Ňĺe s√ļ vaŇ°e zariadenia v t√Ĺch spr√°vnych ruk√°ch.¬†

V r√°mci servisn√Ĺch sluŇĺeb pre v√°s zabezpeńć√≠me:

SERVIS ELEKTRICK√ĚCH ZARIADEN√ć

SERVIS PLYNOV√ĚCH ZARIADEN√ć

SERVIS TLAKOV√ĚCH ZARIADEN√≠