Odborné prehliadky a odborné skúšky trafostaníc a vn. Prečo ich nepodceňovať ?

Odborné prehliadky a odborné skúšky trafostaníc a VN

Trafostanice patria do kategórie vyhradených technických zariadení, na ktorých je povinnosťou prevádzkovateľa a majiteľa vykonávať pravidelné odborné prehliadky, odborné skúšky a ich pravidelnú údržbu. Viete čo všetko hrozí pri poškodení trafostanice a vysokonapäťových elektrických zariadení ? Všetky vyhradené technické zariadenia si vyžadujú pravidelné revízie, aby sa nestali zdrojom ohrozenia zdravia či majetku. Predchádzať takýmto situáciám dokážu odborné prehliadky a odborné skúšky. Ak ich budete odkladať či úplne ignorovať, riskujete nielen zdravie seba a svojich zamestnancov, ale aj vysoké pokuty ! Navyše v prípade vzniknutej škody, či úrazu vám poisťovňa vzniknuté náklady nemusí preplatiť

Tieto úkony môže zabezpečovať výlučne odborne spôsobilá osoba a musí ich realizovať v zákonom predpísaných lehotách a rozsahu. Naši certifikovaní revízni technici vám poradia, kedy je potrebné revízie trafostaníc a elektrickej inštalácie VN vykonať.

ODBORNÁ PREHLIADKA, ODBORNÁ SKÚŠKA A REVÍZIA TRAFOSTANÍC

Z našej praxe vieme, že väčšina porúch trafostaníc vzniká podcenením pravidelného servisu a údržby. Najčastejšie nastáva porucha pri vynútených manipuláciách s mechanickými časťami ako sú vypínače, odpojovače a ističe. Vzhľadom k tomu, že každé zariadenie si vyžaduje pozornosť a z hľadiska predpísanej údržby zariadenia od výrobcu, ktorý stanovuje periodicitu a rozsah údržby na jednotlivé časti zariadenia, je nutné pre spoľahlivú funkčnosť zariadenia dodržiavať tieto pokyny v danom rozsahu.

Ak sa údržba nevykonáva, resp. predpísané testovanie jednotlivých prvkov, je veľká pravdepodobnosť, že Murphyho zákony budú opäť platiť. Potom je už však neskoro.

Revízny technik, pán Brieška

V neposlednom rade aj bežná údržba ako vizuálne prehliadky, čistenie el. zariadení, doťahovanie a kontrola spojov na živých a neživých častiach, výmena hrdzavých svoriek spojitosti neživých častí a uzemnenia, má veľký vplyv bezpečnosť a bezporuchovosť elektrických zariadení VN.

Naši certifikovaní revízny technici sa postarajú o revíziu VTZ elektrických zariadení, prehliadku a údržbu vašej trafostanice ( pod napätím alebo bez napätia ), v súlade s normou STN 33 1500. Spoľahlivo zhodnotia stav vášho technického zariadenia z hľadiska bezpečnosti a funkčnosti a odstránia prípadné poruchy. Máme dlhoročnú skúsenosť s prevádzkou a údržbou trafostaníc, všetky potrebné kroky vykonáme za vás. Preberieme kompletnú prevádzkovú a právnu zodpovednosť za vaše odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení.

Odborné prehliadky a odborné skúšky v rozsahu  VN zahŕňajú :

NA ČO SI MAJÚ DAŤ POZOR PREVÁDZKOVATELIA A VLASTNÍCI TRAFOSTANÍC

Viete aké sú najčastejšie výhrady kontrolných úradov a najčastejšie vady trafostaníc a vysokonapäťových elektrických zariadení ? Na čo si majú dať pozor prevádzkovatelia a vlastníci ? Na to sme sa pýtali nášho revízneho technika, pána Briešku.

Elektrické stanice (trafostanice). Stanovište transformátora:

 • Nedodržanie bezpečných vzdialeností od živých častí pod napätím
 • Bezpečnostné, výstražné a informačné značenie el. zariadení VN
 • Chýbajúca (resp. neaktuálna) technická dokumentácia skutočného vyhotovenia
 • Chýbajúci miestny prevádzkový poriadok elektrického zariadenia (rozvodne VN)
 • Chýbajúce protokoly o určených vonkajších vplyvoch
 • Chýbajúce alebo neúplne osobné ochranné a pracovné pomôcky, resp. tieto pomôcky nemajú platnú skúšku na dielektrickú pevnosť
 • Nedostatočná hladina oleja (olejové transformátory)
 • Netesnosť olejovej nádrže a zistenia rôznych únikov (olejové transformátory)
 • Mechanicky poškodené izolátory, uvoľnené spoje resp. znečistené izolátory
 • Korózia plášťa (olejové transformátory)
 • Spojitosť neživých častí a pripojenie na uzemňovací systém mimo toleranciu resp. v značnom štádiu korózie – oxidácie
 • Vysoké hodnoty odporu uzemnenia nad predpísanú hodnotu
 • Skúška oleja na elektrickú pevnosť mimo toleranciu (olejové transformátory)
 • Nízky izolačný stav prepojovacej kabeláže
 • Nefunkčné vypínače alebo úsekové vypínače, nefunkčné pohony resp. nespoľahlivý chod
 • Netesnosti na VN vypínačoch, únik plynu SF6
 • Nefunkčné ochrany, charakteristika časov a nábehu mimo charakteristík resp. nefunkčná spolupráca s inými prístrojmi

 

Vďaka naším revíznym technikom s bohatými skúsenosťami sa nemusíte obávať problémov s bezpečnosťou či sankciami v podobe vysokých pokút. Prenechajte tieto starosti na nás, o spoľahlivú, správnu a bezpečnú prevádzku vašej trafostanice sa profesionálne postaráme. Slovenská revízna a servisná spoločnosť je tu pre vás 24/7 s nepretržitou pohotovostnou službou.

 

Odborné prehliadky a odborné skúšky trafostaníc a VN

ČO HROZÍ PRI POŠKODENÍ TRAFOSTANICE A VYSOKONAPÄTOVÝCH ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ ?

Ako nám objasnil náš revízny technik, pán Brieška, pri nedodržiavaní bezpečnostných opatrení, pracovných postupov a predpisov pri práci na zariadeniach VN dochádza k úrazom elektrickým prúdom, ktoré sa často končia smrťou. Veľký vplyv na správnu funkčnosť zariadenia má ich technický stav. Prevádzkovateľ musí vykonávať a zabezpečovať predpísané kontroly a skúšky, ktorých výsledky ho včas upozorňujú na možné riziká a nebezpečenstvá, ktoré pri ďalšom prevádzkovaní môžu spôsobiť fatálne následky ako je požiar, výpadok výroby, finančné straty a úrazy elektrickým prúdom.  

Povinnosti vlastníka trafostanice :

Hľadáte dlhodobého partnera na prevádzku vašej trafostanice ? Ponúkame vám naše služby, predpísané platnou legislatívou, vrátane sprievodnej technickej dokumentácie a dokladov o vykonaných údržbách, skúškach a prehliadkach, v rámci celého Slovenska, vždy podľa potrieb klientov.

Celé Slovensko

Spoľahlivosť

Pracujeme 24/7

Zverte revízie technických zariadení do rúk profesionálov zo
Slovenskej revíznej a servisnej spoločnosti!

Chcete mať istotu, že sú vaše zariadenia v 100 % technickom stave?  Kontaktujte nás!

Ďaľšie články