Povinnosti prevádzkovateľa a majiteľa strojových zariadení a elektrických strojov

Povinnosti prevádzkovateľa a majiteľa strojových zariadení a elektrických strojov

Každý majiteľ resp. prevádzkovateľ elektrických strojov, strojových a výrobných zariadení je povinný zabezpečiť vykonanie pravidelnej odbornej prehliadky a odbornej skúšky, tzv. revízie v súlade s platnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ignorovaním dodržiavania uvedených legislatívnych požiadaviek prevádzkovateľ / zamestnávateľ riskuje nielen poškodenia majetku, zdravie seba a svojich zamestnancov, ale aj vysoké pokuty !

Tieto úkony môže zabezpečovať výlučne odborne spôsobilá osoba ( revízny technik ) v zmysle zákona 124/2006 Z.z., ktorý ďalej ustanovuje podrobnosti v zmysle vyhlášky MPSVR SR č.508/2009 Z.z., kde sú určené povinnosti pri vykonávaní odborných prehliadok a skúšok . Naši certifikovaní revízni technici vám poradia, kedy je potrebné revízie strojových zariadení a elektrických strojov vykonať.

Základné povinnosti vyplývajúce prevádzkovateľom strojových zariadení v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z.

Pre zjednodušenie sme pre vás vybrali niekoľko najdôležitejších bodov zo zákona č. 124/2006 Z. z., ktorý sa vzťahuje na prevádzkovateľov strojových zariadení, na zamestnávateľov a zamestnancov vo všetkých odvetviach výrobnej sféry a nevýrobnej sféry. 

  • § 5 Všeobecné zásady prevencie

1: Zamestnávateľ je povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce a prostriedkov.

2: Všeobecné zásady prevencie sú

a) vylúčenie nebezpečenstva a z neho vyplývajúceho rizika

b) posudzovanie rizika, ktoré nemožno vylúčiť, najmä pri výbere a počas používania pracovných prostriedkov, materiálov, látok a pracovných postupov

  • § 6 Všeobecné povinnosti zamestnávateľa

1: Zamestnávateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný.

a) Vykonávať opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce v súlade s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

b) posudzovanie rizika, ktoré nemožno vylúčiť, najmä pri výbere a počas používania pracovných prostriedkov, materiálov, látok a pracovných postupov

d) zabezpečovať, aby pracoviská, komunikácie, pracovné prostriedky, materiály, pracovné postupy, výrobné postupy, usporiadanie pracovných miest a organizácia práce neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov a na ten účel zabezpečovať potrebnú údržbu a opravy

  • § 9 Kontrolná činnosť

1: Zamestnávateľ je povinný sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov, najmä kontrolovať

a) stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení, na ten účel v intervaloch určených osobitnými predpismi zabezpečovať kontrolu tohto stavu, meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia, úradné skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení.

Povinnosti prevádzkovateľa strojových zariadení

Povinnosti prevádzkovateľa strojových zariadení a elektrických strojov podľa vyhlášky 508/2009 Z. z 

Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. upravuje základné požiadavky na prevádzkovanie a kontrolu technických zariadení. Pre zaistenie bezpečnosti elektrického zaradenia je zamestnávateľ povinný zabezpečovať kontrolu, odbornú prehliadku a odbornú skúšku technických elektrických zariadení v pravidelných intervaloch. Intervaly odbornej prehliadky a odbornej skúšky sa určujú na základe stanoveného druhu prostredia, v ktorom sa strojové zariadenie nachádza, alebo podľa rizika ohrozenia osôb. Rozoznávame východiskovú revíziu, vždy pred prvým uvedením do prevádzky, pravidelnú a mimoriadnu odbornú prehliadku a odbornú skúšku, po oprave a opätovnom uvedení do prevádzky.

Prečo nepodceňovať odborné prehliadky strojových zariadení ?

Viete aké sú riziká spojené s nebezpečenstvami vyplývajúcimi z elektrického zariadenia ? A aké nebezpečné situácie môžu nastať ? Prečítajte si v našom článku:

Odborné prehliadky a skúšky strojových zariadení. Na čo si dať pozor !

Hľadáte dlhodobého partnera na prevádzku vašich strojových zariadení a elektrických strojov ? Ponúkame vám naše služby, predpísané platnou legislatívou, vrátane sprievodnej technickej dokumentácie a dokladov o vykonaných údržbách, skúškach a prehliadkach, v rámci celého Slovenska, vždy podľa potrieb klientov.

Celé Slovensko

Spoľahlivosť

Pracujeme 24/7

Zverte revízie elektrických zariadení do rúk profesionálov zo
Slovenskej revíznej a servisnej spoločnosti!

Chcete mať istotu, že sú vaše zariadenia v 100 % technickom stave?  Kontaktujte nás!

Ďaľšie články