Školenie BOZP

Bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci zaručuje čl. 36 Ústavy Slovenskej republiky a ustanovuje ju systém právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej len BOZP) je stav pracovných podmienok eliminujúcich vplyv nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného procesu alebo prostredia na zamestnancov.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci si kladie za cieľ :

Zabezpečiť bezpečnosť, zdravie a pracovnú schopnosť zamestnancov, prispieť k eliminovaniu škôd zamestnávateľa na zariadeniach, výrobkoch, v službách, pri výlukách v pracovnom procese a iné finančné straty.

Bezpečné a zdraviu prospešné musia byť všetky prvky pracovného procesu, najmä:

  • pracovné podmienky,
  • budovy,
  • komunikácie,
  • stroje a iné technické zariadenia,
  • pracovné postupy,
  • organizácia práce,
  • spôsob odmeňovania za prácu,
  • ľudia a vzájomné vzťahy medzi ľuďmi.
Máte otázku? Kľudne sa nás opýtajte!